Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) er et viktig verktøy for å kunne nå samhandlingsreformens intensjoner om å gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å dreie innsats mot forebygging og folkehelsearbeid.

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse.

Ansvaret for folkehelsearbeidet er gjennom folkehelseloven løftet til kommunen som helhet. Prinsippet om” helse i alt vi gjør” gjelder for alle enheter i kommune, fylkeskommune og stat. Dette innebærer at helsehensyn skal innpasses i alle beslutningsprosesser i kommunen som helhet. Kommunen skal også legge til rette for samarbeid med frivillig sektor for å fremme folkehelsen.

Her er lenke til "Lov om folkehelsearbeid" hos Lovdata.