Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

Gode levekår, god helse, livskvalitet og trivsel henger sammen.

Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse for alle (www.kommunetorget.no ).

Ta gjerne kontakt med rådgiver for folkehelse hvis du har spørsmål.