Bekymringsmelding til barnevernet

Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barnevernstjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

Flere muligheter for å melde

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte.

Her kan du sende inn bekymringsmelding elektronisk

Ta kontakt med barnevernstjenesten

Meldingen din kan også være anonym. En melding kan også ha form som en søknad om hjelp.

Når er det alvorlig nok?

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Er du bekymret for et barn, på den måten at du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, bør du melde fra til barnevernet.

Det er barnevernstjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig.

Din oppgave er å sørge for at barnevernstjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Privatpersoner er ikke nødt til å oppgi navn når de kontakter barnevernstjenesten. Du kan drøfte saken anonymt. Barnevernstjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Mer informasjon finner du på bufdir.no

Ta kontakt når du

  • ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.
  • har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.
  • er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.
  • er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer.
  • opplever at foreldre har mistet styringen over barnet sitt.
  • som forelder er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din.
  • ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.

Hva skjer når du tar kontakt om en bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med barnevernstjenesten, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen. Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding.

Barneverntjenesten skal deretter, i løpet av én uke, bestemme om saken skal undersøkes videre, eller om meldingen skal henlegges. Saker som barnevernet vurderer som akutt blir avgjort straks.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barnevernstjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barnevernstjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familie

Lovverk:

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon barnevern
Telefon 90 77 89 86

Mandag til fredag
Kl. 08:00 - 14:00

Akuttberedskap barnevern
Telefon 97 60 16 16

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide