Renseanlegget i Bud

Renseanlegget i Bud er bygget med en ren og en uren sone. I uren sone foregår avløpsrenseprosessen, og i ren sone er det overvåking, kontroll og personalrom.

I tillegg er det etablert 2 stk publikumstoaletter og bobiltømmestasjon i tilknytning til anlegget.

Beskrivelse av renseprosessen:

 1. Kommunalt avløpsvann fra ledningsnettet graviteres (delvis pumpes) frem til pumpesumpen i renseanlegget.
   
 2. Pumpene i sumpen starter og stopper på nivå. Dersom pumpene ikke går (ved strømbrudd, havari m.v.), vil avløpsvannet bygge seg opp til en viss høyde i sumpen, før det går i overløp i kum på utsiden og videre til sjø.
   
 3. Vannet pumpes opp i silkassene i andre 2.etg. Det er her selve renseprosessen foregår. Silkassen inneholder 2 vanntette sjikt, 1 uren og 1 ren. Det bygger seg opp et slamlag på uren side som blir med opp til toppen av båndet. Et skråstilt, (sakte-)roterende og finmasket stålbånd (maskevidde 0,4 mm) tilbakeholder partikler og bakterier i vannet. Vannet som slipper igjennom duken (båndet) er ferdig renset, og skal oppfylle kravene til rensegrad som er 20% SS-reduksjon og eller 100 mg/SS/l ved utslipp (årlige middelverdier), jf. Forurensningsforskr. 13-8.
   
 4. På toppen av båndet blir slammet skrapt av duken med en PE-skrape. Slammet detter ned i en slampresse, som komprimeres/presses for å få ut vannet. Vannet som presses ut, ledes tilbake til pumpesumpen. Slammet faller ned i container i 1.etg.
   
 5. Før båndet går ned i ren side i silkassa og tilbake til uren side: Duken spyles (varmt og kaldt vann) fra innsiden og ut. Dette vannet føres direkte til avløp i sjø.
   
 6. Renset avløpsvann går kontinuerlig til avløp.
   
 7. Containeren i 1.etg fylles etter hvert av slam, og skal tømmes hver 2.-3. uke. Containeren står på en vogn som kan kjøres ut, og containeren hentes av lastebil med liftdumper. Lastebilen tar med seg en tom container som settes på vogna og kjøres inn igjen. Dette gjøres på ca. 5-10 minutter.
   
 8. Avløpsvannet ledes til sjø og til kote -15. Det er lagt en ny utslippsledning ifbm prosjektet, lengde ca. 350 m. Overløpsledningen går til kote -5,5.
   
 9. Slammet kjøres til Vestnes Renovasjon AS for slambehandling/kompostering.

Kontaktinformasjon

Heidi Rønning
Fagleder forvaltning
E-post
Telefon 40 63 72 87