Boligtilsyn og feiing

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter behov. 

Hvem får tjenesten?

Som hovedregel har alle bolig- og fritidshus en skorstein og ildsted (Krav om alternativ oppvarming fastsatt i teknisk forskrift). Det er ikke krav om at ildsted skal installeres, men skorsteinen skal være tilrettelagt for at dette skal kunne ettermonteres.

Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Dette gjør du her:  Skjema for å sende melding til kommunen.

Når kommer brannforebyggeren?

Du vil motta en SMS som varsel om at feiing og/eller tilsyn skal utføres for din bygning. Her kan du kvittere for om tidspunktet passer eller ikke. Om tidspunktet ikke passer, må du ta kontakt med ansvarlig brannforebygger for å avtale en ny time.

Du kan logge deg inn på Min Eiendom for å se neste estimerte dato for feiing ved din bygning.

Plan for brannforebyggende feiing og tilsyn 2022-2023

Brannforebyggende avdeling har den 01.01.2022 tatt i bruk et nytt fagsystem for beregning av hyppighet for tilsyn og feiing ved din bolig og/eller fritidsbolig. For å danne et korrekt grunnlag for fagsystemet vil vi de neste to årene ta sikte på å gjennomføre feiing og tilsyn ved alle boliger og de fleste fritidsboligene i Hustadvika kommune.

Fagsystemet vil fortløpende etter hver feiing/tilsyn beregne neste anbefalte dato for feiing og/eller tilsyn. Datoen vil da være tilgjengelig om du logger inn på Min Eiendom.

Til å regne ut neste anbefalte dato for feiing og/eller tilsyn blir det kjørt en risiko- og sårbarhetsanalyse for hver enkelt bygning. Denne risiko- og sårbarhetsanalysen ser på sannsynligheten for at brann oppstår, og konsekvensen om en brann oppstår. Faktorer som blir analysert er:

 • Type bygning (enebolig / rekkehus / fritidsbolig osv.)
 • Bygning som er kulturhistorisk viktig
 • Brannsmitteområder
 • Bygninger på øy uten vegforbindelse
 • Avstand til brannstasjonen
 • Alder på beboer
 • Type røykløp (pipe)
 • Om ildstedet er rentbrennende
 • Om det har vært pipebrann tidligere
 • Mengde og type sot
 • Siste besøksdato

Fra 2024 estimerer vi at det vil bli utført et brannforebyggende tiltak (feiing eller tilsyn) for over 4500 boliger/fritidsboliger årlig.

Hva er feiing?

Feiing innebærer «rengjøring» av byggets røykkanal (skorstein), røykrør samt uttak av sotet som har sittet fast i kanalen/røret. Om soten blir sittende fast i kanalen/røret eller ikke blir fjernet vil oppsamling av dette utgjøre stor brannfare.

Feiing blir utført etter behov. Behovet blir regnet ut av vårt fagsystem basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne risiko- og sårbarhetsanalysen ser på sannsynligheten for at brann kan oppstå og konsekvensen om en brann oppstår. Faktorer som blir analysert er:

 • Type røykløp (pipe)
 • Om ildstedet er rentbrennende
 • Om det har vært pipebrann tidligere
 • Mengde og type sot
 • Siste besøksdato

Feiingen er lovbestemt og kan kun unnlates ved godkjent fjerning av ildstedet og plombering av skorstein.

Hva trenger jeg å gjøre før feiing?

Det er eier som etter brannvernlovgivningen er ansvarlig for at det er tilfredsstillende adkomst på tak og i bygningen for gjennomføring av feiingen.

Forberedelser:

 • Gi beskjed til personer i bygningen om at brannforebyggeren kommer
 • Det må ikke fyres i ildsteder (ovn og peis) under feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • Legge frem veggstige - denne kan ligge på bakken under takstigen
 • Sørge for at det er tilfredsstillende adkomst for feiing av skorsteinen
  • Der feiing foregår fra tak med helling over 15 grader, skal det være montert takstige – både for at feieren skal kunne bevege seg trygt og for å unngå skade på taket.
  • Alle bygg bygd etter 1989 (eller der det er lagt nytt tak) skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen.
  • På bygg som er bygd før 1989 (og det ikke er lagt nytt tak) kan det benyttes gamle takstiger. Takstigen skal da være av ubrennbart, varig material og være festet til bærende takkonstruksjon. Stiger av jern og treverk er ikke godkjent.
  • Takstigen skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i takstigen (der det ikke er feieplattform) under feiingen.
  • Plattform
   • På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.
  • Gangbro
   • Mellom to skorsteiner skal adkomst skje via takbro, eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

Etter utført feiing

Etter at skorsteinen er feiet skal sotet fjernes fra sotluken. Dersom feier ikke får tilgang til å fjerne soten, er det eiers ansvar at denne fjernes og oppbevares i en ildfast beholder. Cirka mengde sot oppgitt i liter skal meldes tilbake til feieren.

Hva er tilsyn?

Brannforebyggeren fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Dette innebærer en kontroll av fyringsanlegget og informasjon om brannsikkerheten i deres bygning.

Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner brannforebyggeren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i bygningen. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, sender brannforebyggeren en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Tilsyn blir utført etter behov. Behovet blir regnet ut av vårt fagsystem basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne risiko- og sårbarhetsanalysen ser på sannsynligheten for at brann kan oppstå og konsekvensen om en brann oppstår. Faktorer som blir analysert er:

 • Type bygning (enebolig / rekkehus / fritidsbolig osv.)
 • Bygning som er kulturhistorisk viktig
 • Brannsmitteområder
 • Bygninger på øy uten vegforbindelse
 • Avstand til brannstasjonen
 • Alder på beboer
 • Type røykløp (pipe)
 • Om ildstedet er rentbrennende
 • Om det har vært pipebrann tidligere
 • Mengde og type sot
 • Siste besøksdato

Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Hva trenger jeg å gjøre før tilsyn?

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med en myndig person som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt. Du må også ha klar dokumentasjon for ildsted/fyringsanlegget.

Dette sjekker brannforebyggeren:

 • Tidligere avvik og anmerkninger
 • Fyringsanlegg 
 • Adkomst på tak for feiing
 • Generell brannsikkerhet
  • Røykvarslere/brannalarmanlegg i henhold til gjeldende krav
  • Mengde og type slokkeutstyr
  • Rømningsveier i henhold til gjeldende krav
  • Eventuell bruk og oppbevaring av gass og brannfarlige væsker
Hva omfatter feiing- og tilsynsgebyret?

Feiing- og tilsynsgebyret i Hustadvika kommune er basert på selvkostprinsippet. Dette vil si at ekstrakostnaden Hustadvika kommune har for å tilby og utføre feiing og tilsyn kalkuleres inn i et fast gebyr. Gebyret blir vedtatt årlig av kommunestyret og blir krevd inn samtidig som de andre kommunale avgiftene.

Det kreves inn gebyr for alle som mottar feie- og tilsynstjenestene uavhengig om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Gebyret er heller ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn utføres.

Gebyret dekker ikke kostnadene ved andre kommunale ytelser som feiervesenet utfører, f.eks. tilsyn i objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 eller tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr i boliger. Dette fordi tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr bør kunne inngå i feiers alminnelige arbeidsoppgaver der feier allerede er inne i boligen og oppgaven kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk. Dersom feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret.

Fritak fra gebyret forutsetter at fyringsanlegg ikke er montert eller plombert. Hustadvika kommune kan gi fritak etter skriftlig begrunnet søknad.

Hva gjør jeg om jeg ikke er fornøyd med tjenesten?

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen.

Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Hva koster tjenesten?

Med heimel i lov om brannvern §28 er gebyret for boligtilsyn og feiing følgende:

Feie og tilsynsgebyr
Enhet Pris u/moms
Feiing og tilsyn Kr. 677,-
Branntilsyn Kr. 339,-

 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Pål Inge Eide
Leder brannforebyggende
E-post
Telefon 99 69 80 02
Asbjørn Gundersen
Brannforebygger / Feier
E-post
Telefon 41 52 61 77
Tom Roger Groven Hammerø
Brannforebygger / Feier
E-post
Telefon 91 12 06 23