Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.

Du skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Du må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.

Boligen må være i Hustadvika kommune og må være nøktern og egnet.

 

Hva kan du få lån til?

Det gis lån til kjøp av bolig eller refinansiering av boliggjeld og annen gjeld dersom dette kan føre til at du kan beholde boligen.  Startlån kan også gis til utbedring og tilpassing av bolig.

Lånet gis vanligvis med 30 års nedbetalingstid. Renten følger Husbankrenten med et påslag på 0,25%.
 

Hvem kan få tilbudet?

 • Barnefamilier
 • Mottar trygd/offentlige ytelser
 • Boliglåntakere med gjeldsproblemer
 • Du har særlig sosiale eller helsemessige utfordringer og mangler egnet bolig
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid
 • Førstegangsetablerere er ikke lenger en prioritert gruppe på startlån

Du kan lese mer om hvem som kan få startlån på Husbankens hjemmeside


Hvordan søke startlån og etableringstilskudd?

Når du skal søke om startlån og etableringstilskudd skal du benytte elektronisk søknad .


Søknaden  ha følgende vedlegg:

 • Selvangivelse og utskrift av ligning for de to siste årene
 • Lønn- og eller trygdeslipp for de to siste månedene
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Ev. dokumentasjon på annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på nåværende boutgifter
 • Utskrift med oversikt over samlet gjeld, hentet fra gjeldsregisteret

Legg med hvis aktuelt:

 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • Ved nedsatt funksjonsevne: legeattest/erklæring fra spesialist, ergoterapeut e.l.
 • Prospekt eller kjøpekontrakt
 • Ved utbedring: kostnadsoverslag ev. anbud el. tilbud på arbeidskostnader
 • Ved samlivsbrudd. Skifteavtale/fordelingsavtale
   

Dersom du vil ha hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet tar du kontakt med oss.
 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende
 

Hva skjer videre

Søknaden saksbehandles fortløpende. Dersom vi trenger ytterligere informasjon tar vi kontakt med deg. Det blir gjort et administrativ vedtak og du får brev om utfallet på søknaden.

 

Klage

Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. I klagen må det framgå hva som ønskes endret og en begrunnelse. Klagen kan sendes digitalt via nettsiden startlan.husbanken.no.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig vedtak.

 

Lover og forskrifter

Forskrift om lån fra Husbanken
Veileder for lån fra Husbanken

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilger lånet ditt. Men det er Intrum som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet.
På MinSide hos Intrum finner du en selvbetjeningsløsning med informasjon om lånet ditt

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Trude Dahle Stavik
Startlån
E-post
Telefon 99 28 92 12

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100