Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal gjennomgangsbolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. 

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte og personer med spesielle behov. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

  • Søker er ikke selv i stand til å skaffe seg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
     
  • Søker som har husleie utestående med kommunen fra tidligere leieforhold, må ha dette avklart før ny husleiekontrakt inngås.
     
  • Søker må kunne oppfylle husleiekontrakten.
     

Er antall søkere som fyller grunnvilkårene i retningslinjene større enn antall tilgjengelige boliger, skal det foretas en prioritering. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke boliger som er tilgjengelige. Søkere som etter samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Andre settes på venteliste dersom ingen bolig er ledig.

Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig (PDF, 137 kB) 

Søknadsfrist:

Du kan søke gjennom hele året
 

Her søker du:

Ved søknad om kommunal bolig skal gjeldende søknadsskjema benyttes. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges (for eksempel om økonomi eller helse).  Dersom dokumentasjon mangler, risikerer du avslag på søknaden. Andre særskilte forhold som er av betydning for behandling av søknaden, må også dokumenteres skriftlig.

Søknadsskjema fylles ut og sendes til kommunen digitalt.


 

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet 1 gang per måned av boligrådet. Hvis kriteriene er oppfylt og du er i målgruppen for kommunal bolig, settes du opp på venteliste for tildeling av konkret bolig når den er ledig. Gjennomgangsboliger blir leid ut for maks 3 år. Boligene ligger i Elnesvågen, Tornes, Bud, Hustad.
 

Pris for tjenesten:

Husleien varierer etter størrelse og beliggenhet på boligen. Den følger i størst mulig grad markedspris eller gjengs leie. Ønsker du mer opplysninger om husleien er du velkommen til å kontakte oss. 
 

Gjeldende lov og regelverk:

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.
Boligene blir tildelt etter de retningslinjer som kommunen har vedtatt for prioritering av søknadene.
 

Klage:

Kommunens klagenemd er klageinstans. Klagen må sendes innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Angi hva du vil ha endret i vedtaket og begrunn dette med evt. nye opplysninger.
 

Lover og forskrifter:

Lov om sosiale tjenester
Lov om husleieavtaler (husleieloven)
 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100