Leie kommunal bolig

Kommunen disponerer og eier boliger som leies ut til vanskeligstilte og til personer med spesielle behov.

Kommunen er forpliktet til å opprette ordninger som skal hjelpe denne gruppen med å få tak i bolig, men den enkelte har ikke noe krav på å få en bolig.

 

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte og personer med spesielle behov. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de to siste årene i Hustadvika (Eide/Fræna) kommune. Det er unntak for flyktninger som kommunen skal bosette. Det kan gis unntak ved andre særlige grunner, for eksempel at søker har bodd midlertidig borte i forbindelse med skole eller lignende.
     
  • Søker er ikke selv i stand til å skaffe seg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
     
  • Søker som har husleie utestående med kommunen fra tidligere leieforhold, må ha dette avklart før ny husleiekontrakt inngås.
     
  • Søker må kunne oppfylle husleiekontrakten.

Er antall søkere som fyller grunnvilkårene i retningslinjene større enn antall tilgjengelige boliger, skal det foretas en prioritering. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke boliger som er tilgjengelige. Søkere som etter samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Andre settes på venteliste dersom ingen bolig er ledig.

Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig (DOCX, 114 kB) 

 

Søknadsfrist:

Du kan søke gjennom hele året
 

Her søker du:

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet 1 gang per måned av boligrådet. Hvis kriteriene er oppfylt og du er i målgruppen for kommunal bolig, settes du opp på venteliste for tildeling av konkret bolig når den er ledig. Gjennomgangsboliger blir leid ut for maks 3 år. Boligene ligger i Elnesvågen, Tornes, Bud, Hustad.
 

Pris for tjenesten:

Husleien varierer etter størrelse og beliggenhet på boligen. Den følger i størst mulig grad markedspris eller gjengs leie. Ønsker du mer opplysninger om husleien er du velkommen til å kontakte oss. 
 

Gjeldende lov og regelverk:

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.
Boligene blir tildelt etter de retningslinjer som kommunen har vedtatt for prioritering av søknadene.
 

Klage:

Kommunens klagenemd er klageinstans. Klagen må sendes innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Angi hva du vil ha endret i vedtaket og begrunn dette med evt. nye opplysninger.
 

Lover og forskrifter:

Lov om sosiale tjenester
Lov om husleieavtaler (husleieloven)
 

 

Kontaktinformasjon

Gry Fuglset
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Telefon 984 42 160

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100