Eide barnehage sine verdier, mål og satsningsområder

Hovedmål 

Eide barnehage sitt hovedmål er å opptre anerkjennende ovenfor alle barn med hensikt å legge til rette for at alle skal kunne oppnå sitt fulle utviklingspotensial. Vi skal gi barn omsorg og opplevelser som bidrar til økt kreativitet og glede. Dette krever stor bruk av aktiv lytting både i barn-voksen-kommunikasjon, foreldre-personale-kommunikasjon og personalet imellom. Vi må legge til rette for at alle kan medvirke og åpne opp for meningsutveksling. Skape toveiskommunikasjon og legge vekt på barnas spontanitet. Vi må la barnet få tid til å modnes tankemessig og etter hvert komme med sine ideer til bruk i gruppa.

 

Delmål

Oppfordre barna til å snakke om opplevelsene og følelsene sine, gi barna tid. La barna få utfolde den naturlige omsorgen de har for hverandre. De store hjelper de små. Alle gjør sine ansvarsoppgaver. Alle rydder på plassen sin i gangen. Kreativitet er ilagt oss alle, på hver vår måte. Fantasi og utvikling av rollelek, rollespill, framføring for andre, bruk av mye musikk og sang. Dette er alle sider av barnehagearbeid som er med på å styrke barnas selvsikkerhet og opplevelsen av et eget positivt selvbilde. Barnet skal møtes med respekt slik at gjensidig tillit får best mulig grobunn.

 

Mål for barnegruppene og enkeltbarnet

"Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste og gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå samt gi trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" (hentet fra Rammeplanen)

Barnet skal:

 • Føle seg trygt og trives i barnehagen.
 • Bli fortrolig med rutiner i barnehagen.
 • Utvikle kompetanse/læring både sosialt, språklig og motorisk.
 • Få treffe barn på egen alder og eget utviklingsnivå.
 • Bli møtt av anerkjennende, omsorgsfulle og seriøse voksne som viser engasjement og formidler respekt og aksept, tillit og tiltro.
 • Personalet skal være tilstede for det enkelte barn og for barnegruppa i sin helhet. Mål for personalsamarbeidet - Skape en åpen og trygg dialog basert på gjensidig respekt og raushet for hverandre
 • Legge vekt på toveiskommunikasjon på en anerkjennende måte
 • Skape et gi – og – ta – forhold utfra en positiv tankegang personalet imellom
 • Legge vekt på trivsel og godt humør
 • Skape tilhørighet til arbeidsplassen
 • Oppmuntre kreativitet og forsøke å videreutvikle den enkeltes ”godfot” I arbeidet med dette målet har vi noen hovedsatsingsområder du kan lese mer om under. 

 

Hovedsatsingsområder

 

Barnas medvirkning

Vennskap, glede og humor

Språk, tekst og kommunikasjon

Inkluderende barnehagemiljø

 

Observasjons- og vurderingsarbeid

Det pedagogiske arbeidet vårt skal vurderes, både i personalgruppa og sammen med foreldrene. Vi bruker personal- og avdelingsmøter, samt foreldresamtaler og foreldremøter til dette. Observasjoner av det enkelte barn legges til grunn for hvorfor og hvordan vi legger opp planarbeidet. Vi observerer hvordan barnet er og har det gjennom en barnehagedag i forhold til selvstendighet og selvtillit, trygghet og trivsel, hvordan språket er, tall og begrepsforståelse, evne til konsentrasjon og det å huske fra dag til dag, hvordan barnet fungerer i samlek med andre barn, sosialt barn/voksen, i rutinesituasjoner, i fysisk utfoldelse, hvor oppmerksomt barnet er, barnets måte å uttrykke følelser på, kognitiv utvikling, musikalsk utvikling, kreativitet osv. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra foreldre omkring arbeidet vårt. Foreldre er de som kjenner barnet sitt best.