Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning

I følge Rammeplan har foreldre og barnehagens personale et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Personalet har taushetsplikt.

Mål for foreldresamarbeid 

  • Skape et godt samarbeid mellom barnehagen og de foresatte/vektlegge toveiskommunikasjon basert på gjensidig respekt for hverandre
  • Være bevisst på at det er viktig for barnas trivsel at foresatte er trygge for barna sine i barnehagen.
  • Være tilpassa brukernes behov så langt som mulig.
  • Opptre anerkjennende overfor foresatte.
  • Gode varslingsrutiner dersom barn ikke opplever å ha det trygt og godt, eller man har bekymringer

 

Styrende organer 

Barnehageloven pålegger hver barnehage til å ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrene velger to representanter med vara til å representere foreldrene i barnehagens samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av en representant fra eier (politisk valgt), foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal søre for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bl.a. fastsette barnehagens årsplan SU konstitueres på første foreldremøte hvert barnehageår, og er gjeldende frem til nytt SU er konstituert. Barnehagen oppfordrer SU til å ta initiativ til å arrangere leketreff for barn og foreldre utenom barnehagedagen for å knytte gode bånd mellom både foreldre og barn. Dette kan bidra til å fremme gode og trygge miljøer for barna, og større samhold i foreldregruppen. SU har ansvar for følgende arrangementer: dugnad, underholdning og faneansvar på 17 mai og sommerfest i samarbeid med barnehagen.


Samarbeidsutvalget 2019/2020

Foreldrerepresentanter:

Leder: Susanne B. Skarbø
Telefon 99 35 00 87
Vara: Marita Stenløs
Telefon 98 42 10 52
Nestleder: Gunn K. M. Skotheim
Telefon 941 34 202
Vara: Elisabeth Dyrhaug
Telefon 93 89 95 47


Ansatterepresentanter:

May Britt Brevik
Tlf: 90 72 83 60
Vara: Carita Naas
Tlf: 40 49 33 71
Linda Brandsæter
Tlf: 95 28 08 61
Vara: Astrid Sandnes
Tlf: 92 05 78 40


Sekretær: Lykke Vassgård Tlf: 41 57 49 33


Kommunens representant:
Jarle Ugelstad Klavenes
Telefon: 98 21 40 64

 

Foreldremøter

Vi holder 2 foreldremøter for alle foreldre pr. år. I tillegg inviteres nye foreldre hver vår til et eget møte bare for dem, for at de kan få felles info som angår dem som nye i foreldregruppa. Vi forsøker å skape et eierforhold for dem til barnehagen og gi de økt trygghet før barnehagestart på høsten. Vi avtaler med nye foreldre når det passer for dem å starte opp det nye barnehageåret. Slik unngår vi at alle barna starter samtidig og kan gi bedre tid og omsorg til barnet de første dagene. (Hvert nye barn får sin kontaktperson i personalgruppa.)

 

Dugnad

Vi har en fast dugnadskveld i mai hvert år. Dette er med å skape eierforhold og kontakt mellom hjem og barnehage. Ved spesielle prosjekt kan foresatte bes om å bidra på flere dugnader, men vi forsøker å begrense oss i forhold til dette og vise respekt for foreldrenes hektiske hverdag.

 

Den daglige foreldrekontakten

Barn og foreldre skal som hovedregel møtes i garderoben hver dag. Spesielt skal personalet SE BARNET. Etter hvert som morgenen skrider fram og det blir flere og flere barn samtidig som det bare er en fra personalet tilstede, oppfordres foreldre til å følge barnet helt inn slik at vi er sikker på at barnet blir sett. Ved henting skal foreldre forvente å kunne søke informasjon om barnehagedagen og hvordan deres barn har hatt det. Foreldretavlene og skjermene i garderobene gir informasjon i tillegg og ukeplaner event. månedsplaner henges opp.

 

Foreldresamtaler

I de første barnehagedagene avholdes første foreldresamtale. Etter hvert tilbys en samtale for alle hver høst + at de som skal starte på skolen har en samtale hver vår. Utover dette er det bare å ytre ønsker om samtaler og avtale med pedagogisk leder.