Barn med spesielle behov 0-6 år

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging.

Det blir gjort individuell vurdering av barnets behov, og støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe.

Hvem kan søke?

Det er i hovedsak etter to paragrafer i Barnehageloven det kan søkes om ekstra oppfølging:

Barnehagelovens § 31 - Rett til spesialpedagogisk hjelp.

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

Barnehagelovens § 37 - Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Slik søker du:

Søknad etter Barnehagelovens § 31 - Rett til spesialpedagogisk hjelp.

Dersom det gjelder henvisning til PP- tjenesten for vurdering av barnet behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er det kommunen, i samarbeid med foresatte, som sender henvisning til PP- tjenesten. Det skal foreligge et samtykke fra foresatte før kommunen sender en henvisning for sakkyndig vurdering.

Søknad etter Barnehagelovens § 37 - Barn med nedsatt funksjonsevne:

 

Foresatte skal søke om ekstra oppfølging ved å bruke dette skjemaet:

Søknad om ekstra oppfølging for barn med nedsatt funksjonsevne

Det er mulig å laste opp sakkyndig vurdering, legeerklæring etc i søknadsskjemaet. 

Barnehagen fyller ut vedlegg til søknaden som sendes til vedtaksmyndigheten.

Temahefte fra regjeringen om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Søknadsfrist:

Du kan søke spesialpedagogisk hjelp hele året. Når det gjelder søknad i forbindelse med barn med nedsatt funksjonsevne er søknadsfristen 18. mai hvert år, men om det oppstår behov i løpet av året behandles søknadene fortløpende. 

Hvilke spesialtiltak kan barnehagene gi?

Barnehagene kan gi yte flere tiltak, som blant annet:

  • Ekstra bemanning i barnehagen
  • Veiledning til ansatte og foreldre
  • Organisering i mindre grupper
  • Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis for familien.

Lover:

Barnehageloven

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100