Kvalitetssystem i Hustadvika kommune

Compilo er er Hustadvika kommune sitt kvalitetssystem. Det er et elektronisk verktøy som har tre funksjoner:

  • Dokumentbank for hele organisasjonen
  • Avvikssystem
  • Risiko og sårbarhetsanalyse

Kvalitetshåndboken (PDF, 934 kB) skal være til hjelp i kvalitetsarbeidet i kommunen.

Dokumentbanken:

I dokumentbanken finner du

  • oppdaterte lover og forskrifter
  • planer
  • retningslinjer
  • prosedyrer og rutiner for utførelse av arbeidsoppgaver
  • og andre hjelpemiddel du trenger for å utføre tjenester og forvaltningsoppgaver i organisasjonen

Avvikssystemet:

Avvik som blir meldt inn her er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid og andre forhold innen organisasjonen. 

Hva er et avvik?

Avvik er uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og/eller materiell.  

Hvilke avvik skal ikke meldes i Compilo?


Dersom det er bygningsmessige mangler skal disse meldes til eier av eiendommen. Er det kommunale bygg skal det gis beskjed til avdeling for bygg og eiendom. 

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå.

Her finner du lenke til Compilo

Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker når du logger deg på PCen din. 

Kontaktinformasjon

Målfrid Monge
Rådgiver
E-post
Telefon 48 06 64 80