Kommunedirektøren sin stab

Kommunedirektøren sin stab består av rådgivere og kommuneadvokat.

Næringskonsulent:

Næringskonsulenten er kontaktperson når det gjelder næringstomter i kommunen. Næringskonsulenten jobber også med næringsutvikling, planlegging og forvaltning av næringsfondet. 

Informasjonsrådgiver:

Informasjonsrådgiver har blant annet ansvar for hjemmeside, sosiale media og informasjon internt i organisasjonen. 

Rådgiver kvalitet og utvikling:

Rådgiver kvalitet og utvikling har blant annet ansvar for kvalitetssystemet Compilo, som består av tre funksjoner:

  • Dokumentbank for hele organisasjonen
  • Avvikssystem
  • Risiko og sårbarhetsanalyse

Rådgiver Folkehelse:

Rådgiver folkehelse skal bidra til å gjøre kommunen, gjennom kommunale tjenester og i samarbeid med andre, i stand til å innfri sine forpliktelser i henhold til folkehelselovens kapittel 2. Dette innebærer:

  • Å ha oversikt over faktorer som har betydning for helsetilstanden og jobbe systematisk med disse for å bedre folkehelsen i kommunen.
  • Ha oversikt over føringer fra sentrale myndigheter og hvordan status er i kommunen i forhold til disse.
  • Bidra til at kommunens identifiserte folkehelseutfordringer systematisk blir drøftet i forhold til mål og strategier i kommunal planlegging og tjenesteyting.
  • Jobbe for at kommunen iverksetter nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.
  • Bidra til medvirkning og innflytelse fra innbyggerne i utarbeidelse av strategier, mål og tiltak.
  • Informasjons og forankringsarbeid
  • Tilrettelegge og gjennomføre nødvendige opplæringstiltak.

Kommuneplanlegger:

Kommuneplanleggeren har ansvar for det helhetlige plansystemet i kommunen, som skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Kommuneplanlegger har ansvar for overordnet planarbeid gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner, samt den kommunale planstrategien.

Kommuneadvokat:

Kommuneadvokaten er kommunens interne advokat, som rådgir kommunen i juridiske spørsmål innenfor kommunens ulike tjenesteområder og er kommunens prosessfullmektig i rettslige prosesser
 

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99
Merete Rødal
Informasjonsrådgiver
E-post
Telefon 95 96 10 24
Målfrid Monge
Rådgiver
E-post
Telefon 48 06 64 80
Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 90 01 63 85
Ellen Marie Krakeli
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 97 15 20 41
Thomas Urdshals
Kommuneadvokat
E-post
Telefon 47 30 98 92