Vedtatte tiltak i første runde i omstillingsprosjektet

Hustadvika kommune gikk med et underskudd på 43 millioner kroner i 2023, og overforbruket fortsetter inn i 2024.

I slutten av februar behandlet kommunestyret i Hustadvika en sak om å starte et omstillingsprosjekt med mål om å skape en sunn og robust kommuneøkonomi som gir handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer.

I møtet fikk kommunaldirektøren oppdraget med å se på hele kommunens virksomhet og komme tilbake til kommunestyret med forslag til tiltak som kan gi effekt på kort og lang sikt.

I dette arbeidet har kommunedirektøren sett på hvilke oppgaver som er lovpålagte, og hvilke som ikke er det. De som ikke er lovpålagte blir kartlagt og vurdert om de skal avsluttes eller ikke. Det blir sett på struktur, organisering og kvalitet på tjenesten. Prosjektet skal gå helt frem til 2027, det blir lagt frem flere saker med forslag til tiltak i denne perioden.

Flere arbeidsgrupper har lagt ned et stort arbeid etter møtet i februar, der de har sett på ulike tiltak innen drift og investering. Arbeidsgruppene har kommet med egne forslag, og det har vært mulighet for alle ansatte å sende inn forslag gjennom en digital forslagskasse, der forslagene har blitt formidlet ut til arbeidsgruppene.

I juni behandlet kommunestyret den første saken med forslag til tiltak. Kommunedirektøren la frem mange forslag til kutt som kommunestyret tok  stilling til. Det ble også lagt frem nye forslag og endringsforslag av de politiske partiene i møtet.

Disse tiltakene ble vedtatt:

Overordnet:

 • Kommunestyret ber kommunedirektør å gjennomføre organisatoriske endringer av enhetsstrukturen.  Kommunedirektør sørger for at størrelsen på enhetene er formålstjenlig, spesielt i enheter med døgndrift.
 • Kommunedirektøren starter arbeidet med å utrede mulige felles tjenesteløsninger sammen med andre omkringliggende kommuner.
 • Kurs og konferanser begrenses. Nødvendig kompetanseheving i tråd med oppdatert kompetanseplan prioriteres.
 • Kommunedirektør skal bruke ekstern kompetanse i det videre arbeidet i omstillingsprosjektet til å vurdere kommunale tjenester, deriblant struktur, organisering og arbeidsmåte for å se på mulige besparelser. Finansiering: Bevilgede omstillingsmidler til kommunedirektøren.
 • Kommunedirektøren vurderer en kritisk gjennomgang av antall biler og utstyr kommunen disponerer og avhender eller avslutter avtaler som er overflødig. Når det gjelder privat bruk av kommunens biler og utstyr vises det til Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte pkt. 6. 
 • Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å redusere antall stillinger. Tilbud innenfor helse, sosial og omsorg berøres i minst mulig grad og forebyggende helsearbeid, pleie og omsorg har prioritet. Ved vakante stillinger i virksomheten skal behovet for nye ansettelser vurderes nøye og bør drøftes på et høyere nivå. 
  Eksisterende og vakante ergoterapi-, fysioterapistillinger og klinisk ernæringsfysiolog skjermes og utlyses (forslag om å fjernes).
 • Kommunedirektøren fortsetter arbeide med å få ned sykefraværet – og bruk av vikarer.
 • Bunnfradraget i beregning av eiendomsskatt beholdes som i dag (forslag om å fjernes).
 • Antall valgkretser beholdes som i dag (forslag om å redusere).
 • Før en tar stilling til en eventuell nedleggelse av kantine på Rådhuset, bes kommunedirektøren belyse endelige besparelser i det videre arbeidet med omstillingsprosjektet høsten 2024; vurdere mulige tiltak som feks økte priser, økt markedsføring av tilbud, eventuelle økte kostnader ved kjøp av mat av andre interne/eksterne leverandører etc.  

Oppvekst

 • Kommunedirektør legger frem sak om fremtidens skolestruktur som vedtatt i kommunestyret. I tillegg til tidligere vedtak skal utredningen også omfatte felles ungdomsskole Bud-Hustad.
 • KS opprettholder målet om ungdomsklubb i Elnesvågen. KS ønsker tett samarbeid med frivilligheten i etableringen av ungdomsklubben.
 • Det blir stengte barnehager i romjul og påske (nytt).
 • Det blir stengte barnehager i 2 uker om sommeren (allerede innført).
 • MOT programmet "Robust ungdom" beholdes ut skoleåret 2024/25. Implementering av «Livet og sånn» starter høsten 2024. Programmet MOT som samfunnsbygger og koordinatorstilling tas ut umiddelbart.
 • Det blir redusert med en stilling i kulturenheten.
 • Midlene til ungdomskoordinator tas bort. 
 • Vurdering av mulighet for videreføring av sommerjobb for ungdom tas med i videre arbeidet med omstillingsprosjektet høsten 2024 (forslag om å fjernes).

Samfunnsutvikling

 • Kommunedirektøren vurderer i størst mulig bruk av dagens selveide bygningsmasse for å løse fremtidens tjenester og for å kutte leiekostnader. Avhending av kommunale bygg som ikke er i bruk skal avhendes iht. Avhendingsreglementet.
 • Kommunedirektøren fremmer sak i hovedutvalg om nedklassifisering av veier der alle sider belyses. Saken skal hensynta veier med mindre en 3 boligenheter, som har samfunnsmessig betydning slik som f.eks. turstier, pumpestasjoner o.l. (som foreslått).
 • Legge ned viltutvalget

Helse

 • Kommunedirektøren bes starte med arbeidet med revidering av Helse- og velferdsplanen. Avbøtende og alternative tiltak for utsettelse i investeringsbudsjettet belyses både når det gjelder drift og investeringer. Til dette arbeidet skal det benyttes ekstern kompetanse. Tillitsvalgte skal involveres i hele prosessen.
 • Oppstart av ny skjermet avdeling for personer med demens ved Eide sykehjem utsettes inntil videre.  Kommunedirektør legger fram en sak som belyser konsekvenser av ytterligere utsettelse for kommunestyret innen utgangen av 2024/første kvartal 2025, spesielt med tanke på konsekvenser for bruk av korttids- og rehabiliteringsplasser ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter.
 • Legge ned Eide legesenter (flyttes til Fræna legekontor).
  Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem ulike løsninger for å ivareta legeoppfølging av spesielt sårbare pasienter som i dag benytter seg av Eide legesenter og legge frem dette for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.
 • Kommunestyret ber kommunedirektøren opprettholde aktivitetstilbudet for eldre i Hustadvika kommune i henhold til vedtak i sak PS 36/2020.  Vedtak i  sak 36/2020 lyder:  Hustadvika kommune skal ha to aktivitetssenter for eldre som foreslått under sakens vurdering. Ett plassert på Eide sykehjem og ett på Fræna sjukeheim og omsorgssenter. Hvorav ett av dem skal være spesielt tilrettelagt for personer med demens. 
 • Utrede Bo/habilitering.
  KS bestiller ekstern rapport innenfor Bo og habilitering. Rapporten skal belyse alle sider, sørge for at vi fortsatt kan opprettholde gode tjenester og bidra til at gode politiske vedtak kan fattes. Herunder en formålstjenlig organisering og struktur. Finansieres av bevilgede omstillingsmidler til KD.

Investeringer:

 • Kommunedirektøren belyser i revidert budsjett II hvilke investeringer som må gjennomføres, hvilke som kan settes på vent eller fått endrede behov og alternative løsninger. Investeringene må ned på et mer forsvarlig nivå.
 • Eide barneskole og oppgradering av dagens eksisterende torg i Elnesvågen gjennomføres. Allerede mottatte øremerkede midler benyttes til torget.
 • Kutt i investeringsbudsjettet:
 Budsjett 2024:Vedtatte kutt:
Badeplass Eide30-          30
Renovering Heimdalstunet150-          150
Vei- sør for hovedveien – Elnesvågen18 724-          17 500
Klargjøring av næringsareal9 796-          5 000
Ledningnett- Vann15 924-          3 620
Avløp11 000-          5000
Tilrettelegging boligtomter13 700-          8 700
Totalt -          40 000
 • Bygging av helse og rehabiliteringssenter utsettes i forhold til opprinnelig investeringsbudsjett
 • Ombygging av Bøtunet utsettes i forhold til opprinnelig investeringsbudsjett
 • Bygging av nytt demenssenter utsettes i forhold til opprinnelig investeringsbudsjett

 
I tillegg ble det lagt frem forslag til kutt innen områder der kommunedirektøren har delegert myndighet fra kommunestyret. Disse er vist i saken med en sum hvert år og er ikke spesifisert i konkrete tiltak. Kommunedirektøren skal jobbe videre med disse tiltakene i organisasjonen fremover, der berørte enheter og ansatte blir involvert.

Saken som ble behandlet i kommunestyret 27. juni, med alle vedlegg og vedtak finner du her:

Møteinnkalling og protokoll fra kommunestyret 27.06.2024