Regnskapsresultat 2019 for Eide kommune

Svakt resultat i Eide kommune i 2019, men noe bedre enn forventet.

Regnskapet i Eide kommune kommer ut med et negativt årsresultat på 2,4 mill. kroner i 2019.

Budsjettert inndekking av underskudd fra tidligere år på 7,5 mill. kroner er ikke utført på grunn av manglende inndekking. Reelt negativt avvik i forhold til budsjett utgjør derfor 9,9 mill. kroner.  

Det samlede merforbruket (underskuddet) fra årene 2017, 2018 og 2019 utgjør 15 mill. kroner inndekkes i regnskapet til Hustadvika kommune i 2021.

“Eide kommunes økonomiske resultat for 2019 er svakt, og gir signaler om at pengebruken må reduseres. Spesielt gir merforbruket på enhetene grunn til bekymring.  Planlagte investeringer og økte utgifter i tjenesteproduksjonen vil kreve bedre resultat i årene som kommer “sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik.

Årsaken til resultatet kan sammenfattes slik:

  • Eide kommune hadde en merinntekt på rammetilskudd, skatteinngang og skatteutjevning i 2019 på netto 3,4 mill. kroner.
  • Gjennom året har kommunen oppnådd en finansavkastning som var 0,6 mill. kroner høyere enn budsjettert.
  • Kommunens pensjonsutgifter ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.
  • Enhetene i Eide kommune   hadde samlet et merforbruk på 14,4 mill. kroner.
  • Kommunen vil motta 2,7 mill. kroner mer enn budsjettert i inntekter som følge av ressurskrevende brukere.

 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at regnskapet ikke er revidert, og at det kan komme korreksjoner.

Ytterligere informasjon kan gis av kommunedirektør Per Sverre Ersvik eller økonomisjef Ole Rødal.

 

Elnesvågen 13. februar 2020

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (41512310)

Ole Rødal, økonomisjef (48207775)

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Telefon 48 20 77 75
Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune
E-post
Telefon 41 51 23 10