Årsregnskapet til Hustadvika kommune 2023

Årsregnskapet for 2023 er nå klart og Hustadvika kommune fikk i 2023 et driftsresultat på minus 45 millioner kroner.

I 2023 hadde kommunen en samlet omsetning på 1,5 milliarder kroner. Midlene er brukt til å levere tjenester innen oppvekst, helse og velferd, samfunnsutvikling, samt inndekning av netto finansutgifter. Våre dyktige ansatte leverte gode og omfattende tjenester til innbyggerne i Hustadvika.

Det ble gjort investeringer på 248 millioner kroner i 2023. De største prosjektene var Helseplattformen, Hustadvika kulturskole, asfaltering og vei, nytt varmesystem til Fræna ungdomsskole og arbeid med ny barneskole på Eide. På områdene for vann og avløp er det også gjennomført flere tiltak. 

Resultat:

Det ble et negativt resultat for Hustadvika kommune i 2023, og dette er svakere enn forventet. 

Netto driftsresultat ble negativt og utgjør 45 mill. kroner, det var budsjettert med 29 mill. kroner. Kommunen hadde altså høyere utgifter enn driftsinntekter. Det er brukt 16 millioner kroner mer enn budsjettert, og merforbruket utgjør 3,05 % av driftsinntektene. 

Regnskapet kommer ut i balanse i 2023 etter at det er brukt 44 mill. kroner av disposisjonsfondet. Kommunens disposisjonsfond utgjør 89 mill. kroner per 31.12.2023. 

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat: 

  • Rammeområdene i Hustadvika kommune (helse og velferd, oppvekst og samfunnsutvikling) hadde et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 55 mill. kroner i 2023. Hvilke rammeområder og årsakene til merforbruket vil bli forklart i kommunens årsrapport som legges frem for politiske behandling.
  • Kommunen har et betydelig bedre finansresultat enn budsjettert. Netto renteutgifter og avkastning på finans utgjør pluss 23 mill. kroner. 
  • Kommunens skatteinntekter viser en svikt på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet. Skatteutjevningsmidler (skatt fra andre kommuner) viser en merinntekt på 7,1 mill. kroner. 
  • Overføringer fra havbruksfondet viser en merinntekt på 6 mill. kroner.


I gang med omstillingsprosjekt

Merforbruket på rammeområdene i 2023 gir kommunen store utfordringer inn i det nye året. Omstillingsprosjektet vi skal i gang med skal medføre at det blir mer samsvar mellom bruk av ressurser og tilgjengelige inntekter. Her vil det bli sett på alle elementer i tilknytning til hvordan vi leverer våre tjenester, med mål om effektivisering og innsparinger.