Ny ordning fra 01.08.2024 - søknadsskjema og info om SFO

Her finner du informasjon om skolefritidsordningen i Hustadvika kommune. Nye vedtekter trer i kraft fra 01.08.2024.

Vi ber dere om å sette dere godt inn i de gjeldende vedtektene for SFO før dere søker. Lenke til vedtekter og søknadsskjema finner dere lengre ned i artikkelen. 

Hva er SFO?

 • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorg -og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
 • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
 • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1
 • Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.
 • SFO følger skoleruten. 
 • Søknadsfristen er 1. april
 • Prisene på SFO justeres hvert år av kommunestyret. Prisene blir oppdaterte på søkesiden så snart kommunestyret har fattet vedtak om endring. 

 

Hvordan søker jeg om ny plass, endring eller oppsigelse i ordinær SFO?

Alle foresatte må først laste ned appen "Min skole - foresatt". Her vil informasjon om søknadsprosessen bli sendt.  

Du må søke om ny plass innen 1. april via Visma Flyt hjemmeweb

Det er mulig å søke om:

 • full plass
 • halv plass (halv plass er 12 timer og bruk av timene beskrives nærmere i søknadsskjemaet). 
  12-timers tilbudet er gratis for alle barn på 1., 2. og 3. trinn
   

Når dere har søkt om plass i SFO, har dere mottatt plassen for 4 år. Det vil si at dere ikke trenger å søke om ny plass hvert år. 

Ønsker du å søke om endring, gjøres det på samme sted som ved ny plass. Søknaden må skje skriftlig innen den 15. i den aktuelle måneden. . Ønsket endring vil tre i kraft fra den 1. i påfølgende måned hvis det er gjennomførbart.

Ønsker du å melde barnet ditt ut av SFO, gjøres det på samme sted som ved ny plass. Det er 1 måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter. Oppsigelse etter 1. april fører til betalingsansvar ut skoleåret.

Ferieordning:

 • Alle som ønsker ferieordning i høstferien må søke om dette innen 1. september.
 • Alle som ønsker ferieordning i vinterferien må søke om dette innen 10. januar.
 • Alle som ønsker ferieordning etter skoleslutt og ut juni må søke om dette innen 1. mai.
 • De som begynner i 2.til 4. klasse og som ønsker plass i ferieordningen til SFO i august (fra 1. august og frem til og med tirsdagen før skolestart), må søke om dette innen 1. juni. Onsdag, torsdag og fredag før skolestart er SFO stengt. 
 • En kan kun kjøpe hele ferieperioder. Pris for ferieordning er oppgitt pr. uke (5 dager). For ferieperioder over en uke, vil prisen bli justert deretter.

Hvordan søker jeg om plass i ferieordningen?

Skolen tar kontakt for påmelding til ferieordningene. Du vil få en melding via "Min skole - foresatt" og/eller e-post om hvordan du melder deg på. 

Hvor blir tilbudet om ferieordning gitt?

Vedtektene sier at det tilbys ferie-SFO for alle barneskoler så fremt det er 15 påmeldte elever som går i 2.-4. trinn. Ved færre påmeldte, blir tilbudet gitt ved Haukås og Jendem skole. Skolen tar kontakt etter påmeldingsfristen for de de gjelder. En får da mulighet til å takke ja eller nei til det nye tilbudet. 

Påmeldingen til ferieordningen er bindende hvis du har søkt og det blir gitt tilbud ved din nærskole. Påmeldingen er også bindende hvis du takker ja til tilbudet ved en annen skole.

Det vil ikke bli gitt tilbud om ferie-SFO for skolestarterne før skolestart.

Hva skjer videre

Skolene gjør vedtak om plass i skolefritidsordningen. Du får melding i appen "Min skole - foresatt" og/eller på e-post under vegs i saksbehandlingsprosessen. De endelige vedtakene blir gjort tilgjengelige i Visma Flyt hjemmeweb. 

SFO-vedtekter gjeldende fra 01.08.2024:

SFO-vedtekter gjeldende fra 01.08.2024 (PDF, 384 kB)

Her finner du lenke til rammeplanen for SFO:

Rammeplan SFO