Bålbrenning og bruk av åpen ild

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. Her kan du lese om hva og når du kan bruke åpen ild utendørs, og hvilke forhåndsregler du skal ta.

I Hustadvika er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild og brenning. Det er gitt unntak fra dette forbudet for noen tilfeller, som er beskrevet under, men det skal ikke under noen omstendigheter brennes noen form for avfall. For å få brent avfall må det foreligge særskilt godkjenning fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

 

Skjema for melding eller søknad om bålbrenning

Vedovn, peis og andre småovner

Det er kun lov å brenne rent trevirke. Rent trevirke er ubehandlet, ikke malt, beiset, trykkimpregnert eller lignende. Papir kan nyttes til opptenning. Det er også viktig å sette seg inn i ovnprodusentens anbefalinger for hva som kan benyttes i den spesifikke ovnen.

Kaffe- og turbål

Små bål brukt i tradisjonelt friluftsliv er lov i eller i nærheten av skog og annen utmark, så fremt det ikke oppstår fare for at brann oppstår. Her er det også kun rent trevirke som kan nyttes.

I perioden 15. april til 15. september er det generelt forbud mot alle typer bål i skog og utmark. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle forbudet. Det er likevel tillatt å gjøre opp kaffe- og turbål om det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette er steder hvor det er tilrettelagt for å gjøre opp turbål, for eksempel bålpanner og liknende. Det kan uansett være lurt å melde fra til brann og redning om det gjøres opp bål i denne perioden for å unngå unødige utrykninger.

For å melde fra bruker du dette skjemaet: Skjema for melding eller søknad om bålbrenning

Grilling

Det er lov å bruke flyttbare grillinnretninger både hjemme, på samlingsplasser og fellesområder. Vær svært varsom ved bruk av engangsgriller. Aldri plasser disse på brennbart underlag, slokk de helt etter bruk og at de etter bruk plasseres i egnet metallbeholder.

Hage- og skogsavfall

Det er lov å brenne mindre mengder tørt hage- og skogsavfall på følgende vilkår:

 • At det meldes fra om i forkant til brann og redning. Skjema finner du her: Skjema for melding eller søknad om bålbrenning
 • Mengden ikke overstiger 4m(tilsvarende et tilhengerlass)
 • Over 50 meter fra offentlig veg
 • Utenfor tettbebygd strøk
 • Ikke til sjenanse for naboer
 • Ikke i nærheten av skoler, barnehager, idrettsanlegg eller helseinstitusjoner
 • Tilstrekkelig mengde slokkemiddel
 • Avsluttes før mørkets frembrudd
Skogsavfall

Oppsamlet skogsavfall blir etter loven ansett som næringsavfall og skal leveres til godkjent mottak. Kommunen har ikke mulighet å godkjenne brenning av slikt avfall, disse søknadene må sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. På Statsforvalterens hjemmeside kan du lese mer om dette, og finne skjema for å søke: Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin nettside om forurensing

Etter godkjenning kan denne type brenning meldes fra til brann og redning. Skjema for dette finner du her: Skjema for melding eller søknad om bålbrenning.

Bråte-, ranke og flatebrenning

Det må sendes inn skriftlig søknad minst en uke i forkant av bråte-, ranke- og flatebrenning. Skjema for dette finner du her: Skjema for melding eller søknad om bålbrenning.

Følgende vilkår gjelder for denne type brenning:

 • Skriftlig godkjenning fra kommunens brann og beredskapsavdeling
 • Minst 50 meter fra offentlig veg
 • Utenfor tettbebygd strøk
 • Ikke til sjenanse for naboer
 • Ikke i nærheten av skoler, barnehager, idrettsanlegg eller helseinstitusjoner
 • Tilstrekkelig mengde slokkemiddel
 • Avsluttes før mørkets frembrudd
Sankthansbål og andre markeringsbrenning

Som alle andre typer bål skal det også ved sankthansbål kun benyttes rent trevirke. Dette vil si at treverket kan ikke være malt, beiset, trykkimpregnert eller lignende. Det må også her sendes inn skriftlig søknad minst en uke i forkant. Skjema for dette finner du her: Skjema for melding eller søknad om bålbrenning.

Vilkår for sankthansbålbrenning:

 • Skriftlig godkjenning fra kommunens brann og beredskapsavdeling
 • Minst 50 meter fra offentlig veg
 • Ikke til sjenanse for naboer
 • Ikke i nærheten av helseinstitusjoner
 • Tilstrekkelig mengde slokkemiddel

 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Brannvakt
Overbefalsvakt
E-post
Telefon 47 62 33 55

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Telefon 99 53 22 63
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Telefon 99 70 22 64
Pål Inge Eide
Branninspektør
E-post
Telefon 99 69 80 02