Boligtilsyn og feiing

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter behov. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.

Hvem får tjenesten?

Som hovedregel skal alle bolig- og fritidshus ha en skorstein (Krav fastsatt i teknisk forskrift). Det er her ikke satt krav om at ildsted skal installeres, men skorsteinen skal være tilrettelagt for at dette skal kunne ettermonteres.

Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen.

Når kommer feieren?

Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren.

Ved feiing

Feiing innebærer «rengjøring» av byggets røykkanal (skorstein), røykrør samt uttak av sotet som har sittet fast i kanalen/røret. Om soten blir sittende fast i kanalen/røret eller ikke blir fjernet vil oppsamling av dette utgjøre stor brannfare.

Feiing blir utført etter behov. Behovet fastsettes av feieren basert på hvor mye bruker har fyrt ved anlegget og mengde sot som blir tatt ut.

Feiingen er lovbestemt og kan kun unnlates ved særskilt avtale med eier og/eller bruker av bygget.

Hva trenger jeg å gjøre før feieren kommer?

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Dette gjør feieren:

 • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør etter behov

 • Uttak av sot etter gjennomført feiing (om ikke annet avtalt med eier/bruker)

Ved tilsyn med fyringsanlegg/ildsted

Feieren fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet ut fra faste kriterier.

Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, sender feieren en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Hva trenger jeg å gjøre før feieren kommer på tilsyn?

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt. Du må også ha klar dokumentasjon for ildsted/fyringsanlegget.

Dette sjekker feieren:

 • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
 • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
  Etter besøket får du en tilsynsrapport.
 • Dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.
  Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.
 • Etter gjennomført boligtilsyn og feiing
 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren.
  Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feiing- og tilsynsgebyret

Feiing- og tilsynsgebyret i Hustadvika kommune er basert på selvkostprinsippet. Dette vil si at ekstrakostnaden Hustadvika kommune har for å tilby og utføre feiing og tilsyn kalkuleres inn i et fast gebyr. Gebyret blir vedtatt årlig av kommunestyret og blir krevd inn samtidig som de andre kommunale avgiftene.

Det kreves inn gebyr for alle som mottar feie- og tilsynstjenestene uavhengig om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Gebyret er heller ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn utføres.

Gebyret dekker ikke kostnadene ved andre kommunale ytelser som feiervesenet utfører, f.eks. tilsyn i objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 eller tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr i boliger. Dette fordi tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr bør kunne inngå i feiers alminnelige arbeidsoppgaver der feier allerede er inne i boligen og oppgaven kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk. Dersom feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret.

Fritak fra gebyret forutsetter at fyringsanlegg ikke er montert eller plombert. Hustadvika kommune kan gi fritak etter skriftlig begrunnet søknad.

Hva om jeg ikke er fornøyd med tjenesten?

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Denne uken er det nasjonal brannvernuke i Norge.

Det vil i år ikke bli åpne brannstasjoner i Hustadvika Kommune som det bruker å være, men vi vil prøve og spre litt glede og info på sosiale medier og vi vil også kjøre en konkurranse der det er mulig å vinne premier.

 

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263
Asbjørn Gundersen
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 415 26 177
Torstein Haukås
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 970 96 012
Fredrik Andre Vevang Torp
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 907 13 210

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen