Spesialpedagogisk hjelp barn 0-6 år

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring på flere områder. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte


• Mistanke om forsinket utvikling
• Språk- og kommunikasjonsvansker
• Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
• Atferdsvansker
• Sosiale og emosjonelle vansker
• Funksjonshemming
 

Slik søker du

1. Ta kontakt med barnehage eller helsestasjon. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til PPT.

Eksempler på dokumentasjon som kan legges ved søknaden:

2. PPT vurderer barnets behov:

  • PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

3. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp:

  • Kommunen benytter  vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av kommunen.

 

Klage

Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som er klageinstans.

Kontaktperson Hustadvika kommune:  Julie Gunstensen, rådgiver skole

Kontaktpersoner Hustadvika opplæringssenter: Toril Julie Lageraaen, rektor                                                                                                                                                

Solrun Haukås Vevang, teamleder spes.ped barnehage

Kontaktinformasjon

Toril Julie Lageraaen
Rektor
E-post
Unni Løkhaug
Barnehagefaglig rådgiver
E-post