Stemmerett og manntall

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må velgeren stå innført i manntallet. Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Velgerne er manntallsført i den kommunen de er registrert som bosatt i 30. juni.

Har jeg stemmerett? 

Du har stemmerett dersom du oppfyller disse fire kravene:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Det er 9712 stemmeberettigede i Hustadvika kommune. 
 

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

 

Slik sjekker du om du er manntallsført 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Du kan undersøke om du står i manntallet i Hustadvika kommune ved å se i manntallslistene som vil bli lagt ut i midten av juli 2021 på følgende sted:

  • Servicekontoret på Hustadvika rådhus


Manntallet blir liggende ute til og med valgdagen 13. september. 

 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.


Slik søker du om å bli innført i manntallet
Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt.
Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet  eller i et vanlig brev.
Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge.
Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Søknad kan sendes til:
Hustadvika valgstyre, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 

Eller kan sendes inn digitalt ved å klikke her ​​​

 

Hvis du har flyttet til annen kommune

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

 


Slik sender du inn klage - manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes. Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Søknad kan sendes til:
Hustadvika valgstyre, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 

Eller kan sendes inn digitalt ved å klikke her ​​​

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.
 

Valgkort

Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge et valgkort. Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.

Mer informasjon om valgkort finner du her.

 

Mer informasjon

Les mer om manntall på nettsidene til valg.no

 

Frist for partiene for å bestille et gratis eksemplar av manntallet

Alle som stiller liste ved valget, har rett på et gratis eksemplar av manntallet. Det er et krav, at manntallet blir bestilt innen fristen som valgstyret fastsetter. Valgstyret har i sitt møte 17. juni 2021 vedtatt at denne fristen er 5 juli 2021 klokken 12.00.

Mer informasjon om bestilling av manntall for partiene