Bli meddommer

Vil du bli meddommer? Du kan melde din interesse for å være meddommer for perioden 2021-2024.

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.
 

Meddommer

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Hustadvika kommune.

Noen av disse kravene er:

 • At du er folkeregistrert i Hustadvika kommune.
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
 • Snakker og forstår norsk.
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
 • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
 • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Disse kan ikke bli meddommer

Disse kan ikke velges:

 • Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere
 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

 

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Norges domstol


 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer kan du melde din interesse her. 
 

Meld din interesse for å bli meddommer

 

 

Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretæriat
E-post
Mobil 941 34 202