Kommunale planer under arbeid

  

På denne siden finner du informasjon om de planene kommunen er i gang med.

Boligplan

Formålet med å utarbeide en boligplan for Hustadvika kommune (2023-2027) er at det skal være et styrende dokument for Hustadvika kommunens boligpolitiske arbeid. Planen skal danne grunnlag for en helhetlig tilnærming til boligpolitiske utfordringer i Hustadvika, og være førende for prioriteringer og strategier innen boligpolitikken.

Les mer om planen her (PDF, 374 kB)

Spørsmål og innspill/kommentarer til planen kan rettes til rådgiver Målfrid Monge.
Send epost: (malfrid.monge@hustadvika.kommune.no)

Klima-, energi- og miljøplan

En bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet vårt betinger at det jobbes med kontinuerlig innsats for klima, energi og miljø i kommunen.

Klima-, energi- og miljøplanen skal bidra i dette arbeidet, og forsøke å svare ut disse problemstillingene:

  • Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene og tilpasse oss et endret klima?
  • Hvordan kan vi begrense økt energibruk?
  • Hvordan kan vi ivareta viktige naturtyper, begrense påvirkning på natur og miljø, og kunne leve i et endret klima?

Les mer om planen her  (PDF, 338 kB)

Spørsmål eller innspill/kommentarer kan rettes til kommunalsjef Lage Lyche.

Send e-post: lage.lyche@hustadvika.kommune.no

Trafikksikkerhetsplan

Planens hensikt er å legge grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen skal fremmes som en temaplan med tiltak.

Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å:

  • Beskrive ulykkessituasjonen i Hustadvika kommune
  • Definere fokusområder som blir grunnlag for prioritering av tiltak i handlingsprogrammet
  • Identifisere målbare indikatorer for trafikksikkerhet og definere konkrete mål for perioden 2022-2025
  • Beskrive nødvendige trafikksikkerhetstiltak

Les mer om planen her (PDF, 241 kB) 

Spørsmål eller innspill/kommentarer kan rettes til kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad.

Send e-post: linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no

Interkommunal sjøarealplan for Aukra kommune og Hustadvika kommune

Aukra kommune og Hustadvika kommune har en målsetting om en sjøarealplan på kommuneplannivå. Motivasjonen for planarbeidet er økende og til dels motstridende ønske om arealbruk i sjø, og nasjonale ønsker om at sjøarealene blir planlagt og får en mer helhetlig forvalting.

Aukra kommune og Hustadvika kommune forvalter deler av same fjordsystem og sjøområde, og forvaltingsregimet påvirker hverandre gjensidig, og det formålstjenlig å finne løsninger på felles utfordringer.

Hovedutvalg teknisk, miljø og næring vedtok oppstart av planarbeidet den 9.2.2022, PS 2/2022, lenke til saken her (PDF, 141 kB)

Planprogrammet ble godkjent og vedtatt av Hustadvika kommunestyre den 19.5.2022, PS 47/2022, se planprogrammet her (PDF, 626 kB)

Spørsmål eller innspill/kommentarer kan rettes til saksbehandler Kjell Lode eller kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad.

Send e-post: linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no

Kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsprogram og arealdel (PBL §11-1). Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og viktigste politiske styringsdokument. Den gir langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og bruken av arealressursene.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok oppstart av planarbeidet den 2.2.2021, PS 8/2021.

Planprogrammet ble godkjent og vedtatt av Hustadvika kommunestyre den 20.5.2021, PS 29/2021.

For mer informasjon om planarbeidet, se her 

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad.

Send e-post: linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no