Retningslinjer for tildeling av tomt

Nytt reglement ble vedatt i møte i kommunestyret 30.03.2017 - sak 23/17:

1. Tomtesøkerliste (gjelder bare boligtomter)

1.1. Det er en felles tomtesøkerliste for boligtomter i alle kommunale boligfelt. Kostnad for å stå på tomtesøkerlista er kr 300 pr år. Søknadsskjema må fylles ut for å stå på tomtesøkerlista. Når skjema er mottatt blir det sendt faktura. Her kan du skrive deg på tomtesøkerlisten. Når betalingen er registrert blir søker oppført på lista med ansiennitet fra dagen de tegner seg på lista så fremt faktura blir betalt innen fristen.

1.2 I januar hvert år sendes det faktura til de som står på tomtesøkerlista for inneværende år. Kostnad for å stå på tomtesøkerlista er kr 300 pr år. Hvis restansen ikke blir betalt innen 14 dager fra dato på andre gangs varsel, vil tomtesøker bli strøket fra listen. Tomtesøker får IKKE tilbake sin gamle ansiennitet ved senere betaling. Bare de som er fylt 18 år kan sette seg opp på tomtesøkerlista. Bare en av ektefellene/samboerne kan stå på lista


1.3 Plassen på tomtesøkerlista kan ikke overdras til andre


1.4 Dersom du har fått tildelt tomt, blir du fjernet fra tomtesøkerlista. Ønsker du ny eneboligtomt må ny søknad fremmes, jfr. 1. kulepunkt
 

2. Tildeling av boligtomter

2.1 Når et felt er ferdig opparbeidet blir dette kunngjort i Romsdals Budstikke og på kommunens hjemmeside. Alle på tomtesøkerlista blir tilskrevet samtidig. Søknadsfristen er tre uker etter utlysningsdato.  Tomtesøker kan sette opp ønske om tomt i prioritert rekkefølge i det utlyste feltet. De som ikke gir tilbakemelding innen fristen eller ikke får tildelt tomt står videre på tomtesøkerlista så lenge de betaler for plassen.

2.2 Tildeling av tomter skjer etter ansiennitet på tomtesøkerlista. Unntak kan gjøres på sosialt grunnlag. Når det gis tilbakemelding om ønske av tomt, sendes det et tildelingsbrev som må besvares innen 2 uker. Faktura på tomta sendes når tildelingsbrevet besvares.

2.3 Tildeling av tomter i eksisterende felt: Når det gis tilbakemelding om ønske av tomt, sendes det et tildelingsbrev som må besvares innen 2 uker. Faktura på tomta sendes når tildelingsbrevet besvares.

2.4 Tildeling av inntil to boligtomter etter vedtatt reguleringsplan til samme person/firma gjøres av administrasjonen. Er det ønske om flere enn to boligtomter skal det legges frem sak om dette for Hovedutvalget for teknisk, miljø og næring. Dersom det er spørsmål om mindre reguleringsendring/sammenslåing ved tildeling av tomter som nevnt ovenfor skal dette behandles av administrasjonen (planavdelinga) og Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring er klageinstans.

3. Konsentrerte felt

3.1 Når konsentrerte felt er ferdig opparbeidet blir dette kunngjort i Romsdals Budstikke og på kommunens hjemmeside

3.2 Tildeling av konsentrerte felt gjøres av Hovedutvalget for teknisk, miljø og næring

3.3 Det er ingen kostnad knyttet til å stå på liste for konsentrerte felt. Ansiennitet blir i enkelte tilfeller lagt til grunn, men også hva ulike firma/personer har fått tildelt av kommunale tomter tidligere blir vurdert.

4. Tildeling av næringstomter

4.1 Ledig næringsareal er å finne på Hustadvika kommune sin hjemmeside.
4.2 Det opereres ikke med tomtesøkerliste på næringstomter. De som er interessert i tilgjengelig areal tar kontakt med næringskonsulenten i kommunen
4.3 I kurante saker tildeles en næringstomt av administrasjonen. Dersom saken vurderes som ukurant, skal saken legges frem for Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring

5. Hjemmelsoverføring – gjelder for alle kommunale tomter

5.1 Tomta overtas som den ligger ved hjemmelsoverføringen, med skjæring, fylling og nødvendige tekniske anlegg i, på og over jorda.

5.2 Kommune, el- og teleoperatører har rett til å ta seg frem på tomta for å reparere og eventuelt legge nye kabler, rørledninger og kummer mot å betale for de ulempene dette medfører.

5.3 Hver tomteeier må sørge for drenering og avledning av overflatevann på egen tomt og ovenforliggende terreng.

5.4 Tomteeier har det fremtidige ansvaret for vedlikehold og drift av stikkledninger for vann og avløpsledninger frem til det offentlige nettet. Kommunen sørger for at kloakk, overvann og vann legges frem til tomtegrense.

5.5 Tomteeier skal sørge for at stikkledning gjennom avkjørselen er minimum 200mm i diameter og at den til enhver tid er åpen.

5.6 Der en eller flere tomteeiere har tilkomst eller felles tilkomst fra offentlig vei, har disse sammen ansvaret for drift, vedlikehold og snøbrøyting.

5.7 Kloakk, overvann og vann blir lagt frem til tomtegrense

5.8 Ved kjøp av kommunal tomt forplikter kjøper seg til å sette seg inn i og bygge etter reguleringsbestemmelsene som er vedtatt for feltet.

5.9 Tomta selges fri for pengeheftelser

5.10 Tomta skal betales med minst en halvpart innen 2 måneder, og skal være fullt betalt innen 4 måneder etter tildeling. Det blir ikke utskrevet skjøte før tomta er fullt betalt.

5.11 Dersom fristene i dette reglementet ikke overholdes kan tomta tildeles andre uten nærmere varsel.

5.12 Opparbeidelse av tomt/bygging skal ha startet opp innen et år etter tildeling. Overholdes ikke byggefristen skal tomta skjøtes tilbake til Hustadvika kommune. Kostnaden ved tinglysing tilbake til kommunen skal kostes av tomtekjøperen som ikke overholdt fristen.

5.13 Tomta kan ikke omsettes uten å være bebygd.

5.14 Punktene 5.1,5.2,5.3,5.4 og 5.12 skal stå i skjøtet som heftelse på tomta. Tomtesøker skriver i tildelingsbrevet under på at vedkommende er kjent med disse reglene og at disse godtas som en forutsetning for å kjøpe kommunal tomt.

5.15 Dersom kjøperen likevel ikke vil bygge på tomta etter at den er betalt og skjøte er tinglyst, kan kommunen innløse tomta igjen. Det er bare summen som ble innbetalt til kommunen som tilbakebetales selv om det kan ha gått lang tid. Tomta skal skjøtes heftefritt tilbake til kommunen og kjøper skal dekke alle kostnader ved tinglysing tilbake til kommunen. Summen blir ikke utbetalt før skjøtet er tinglyst og i orden.

5.16 Rådmannen kan i særskilte tilfeller utøve skjønn med mindre det er saker som er av prinsipiell karakter.

Åpningstider

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen