Salgs og skjenketider i Hustadvika kommune

Det er ikke vedtatt ny forskrift for salgs og skjenkesteder i Hustadvika kommune enda. Derfor vil eksisterende regelverk i Eide og Fræna gjelde frem til ny forskrift blir vedtatt i 2020. 

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal.Fastsatt av Fræna kommunestyre 05.09.2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4

1. Salgsbevilling


§ 1-1. Salgstid for alkoholholdig drikke gruppe 1 (over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol) kan følge maksimaltida i alkoholloven, dvs.

  • Hverdager, mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
  • Dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl. 08.00 til kl. 18.00

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

§ 1-2. På julaften, nyttårsaften, påske- og pinseaften er salgstida avgrenset fra kl.08.00 til
kl. 15.00.

2. Skjenkeløyve

Åpningstider:
§ 2-1. Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Skjenketider:
§ 2-2. Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl, sterkøl og vin) kan skje fra
kl. 06.00 til kl. 02.00.

§ 2-3. Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3 (brennevin) kan skje fra kl. 13.00 til
kl. 02.00.

3. Andre serveringssteder

§ 3-1. Serveringssteder uten alkoholservering kan ha samme åpningstid som skjenkestedene.

4. Dispensasjoner

§ 4-1. For enkelttilstellninger og spesielle anledninger kan åpningstida og skjenketida for serveringssteder bli utvidet til hhv. 04.00 og kl. 03.00.

§ 4-2. Dispensasjoner for enkelttilstellinger i medhold av § 4-1 blir gitt av rådmannen eller den han gir myndighet til.

5. Ikrafttreden


§ 5-1. Denne forskrifta trer i kraft fra kunngjøringstidspunktet (05.06.2016). Forskrift av 18. oktober 2004 nr. 1387 om åpningstider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal, opphører fra samme dato.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Fræna kommune i sin helhet finner du her. (PDF, 0 B)

Alkoholpolitiske retningslinjer Eide kommune vedtatt 30.06.2016.


Salgstider alkoholholdig drikk gruppe 1

Ifølge alkoholloven § 3-7 er normaltiden for salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 18.00, og på dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunestyret kan utvide tiden for salg generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted, men det kan ikke selges eller utleveres alkohol etter kl. 20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

For salgstider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:

Hverdager: fra kl. 08.00 – 20.00

Dager før søn- og helligdager: fra kl. 08.00 – 18.00 Unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai.

Skjenketider alkoholholdig drikk

Ifølge alkoholloven § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kommunal bevilling skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00, og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 08.00 til kl. 01.00. Kommunestyret kan utvide tiden generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested, men ikke utover lovens maksimaltid. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og kl. 13.00 og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er forbudt mellom kl. 03.00 og kl. 06.00.

For skjenketider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: søndag – torsdag fra kl. 11.00 – 24.00 påfølgende dag fredag og lørdag fra kl. 11.00 – 01.00 påfølgende dag

Alkoholholdig drikk gruppe 3: søndag – torsdag fra kl. 13.00 – 24.00 påfølgende dag fredag og lørdag fra kl. 13.00 – 01.00 påfølgende dag

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Lukketidspunkt for skjenkestedene settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp. 

Utendørs skjenking:

Utendørs bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis ut i fra en individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet.

Utendørs skjenking av alkohol skal ikke være til hinder/ulempe eller skape fare for den offentlige ferdsel. Det skal legges vekt på om servering utendørs vil føre til uro for naboer og andre i nærområdet. Det skal også legges vekt på estetiske og planmessige hensyn ved stedets utforming og plassering.

Uteserveringen skal skje på et tydelig avgrenset område.

For skjenketider ved uteservering i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 12.00 – 24.00 alle dager

Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 18.00 – 24.00 fredag og lørdag 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Lukketidspunkt for uteservering settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utvidelse av skjenketiden utendørs kan vurderes ved søknad om bevilling for enkeltanledninger og ambulerende bevillinger.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Eide kommune i sin helhet finner du her. (PDF, 591 kB)