Til foreldre med barn i skole og barnehage i Hustadvika kommune

Regjeringen besluttet tirsdag 24.03.2020 at skoler, SFO og barnehager fortsatt skal holde stengt for å bekjempe koronaepidemien. Foreløpig skal de holde stengt frem til og med 13. april 2020. 

Fakturering av barnehage og SFO i mars og april 2020:

Regjeringen besluttet tirsdag 17.03.2020 at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Vi ber om at faktura for mars blir betalt til forfall. Korrigering for stengt tilbud, foreløpig 12. mars -13. april, vil bli gjort på neste faktura.

Vi vil ikke sende ny faktura før barnehage og SFO har åpnet igjen.

Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Barn av psykisk syke og de med ruslidelse får også muligheten til å være på skolen og i barnehagen på lik linje med barn av personer med samfunnskritiske oppgaver

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole og gjelder fra og med mandag 16.mars 2020.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage mandag 16. mars. Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. 

Om omsorgstilbudet

Barnehage

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Skole

Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.  

Vi ber dere som har barn på skolen om laste ned appen Visma skole - der vil informasjon om hjemmeundervisning komme. Appen It`s Learning vil ogå bli brukt til planer, chat, oppgaver etc. 

Barn med særlige omsorgsbehov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov. 

Barnehage

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Her er definisjonen av kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene