Vold i nære relasjoner

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene.

Arbeid mot vold i nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som kommunen må sikre helhetlige tiltak ovenfor.

Svar på hva Fræna kommune gjør for å ivareta sine innbyggere i forhold til vold i nære relasjoner går frem av kommunen sin  handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB) Her får du også svar på hva vold i nære relasjoner er, hvilke tjenester som er tilgjengelig og hvilket lovverk tjenesteapparatet må forholde seg til.

For å få hjelp i konkrete saker kan du kontakte enhetsleder eller ansatte  i for eksempel barnehagen eller andre kommunale enheter. Hvis du ikke vet hvem du kan kontakte, så kan for eksempel politi, fastlege eller ansatte i Mestringsenheten kontaktes.