Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 6 medlemmer og like mange varamedlemmer. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

I ”Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” heter det at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Kommunens etater skal samarbeide med rådet i slike saker. Rådet får seg forelagt saker som blant annet omhandler tiltak for funksjonshemmede og kommunens budsjett og planarbeid. I prinsipielle saker skal rådet uttale seg allerede på et forberedende stadium. Rådet driver informasjon både innad i kommunen, blant organisasjoner og generelt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023
Medlem Rolle Personlig varameldem
Anne Jorunn Vågen Leder Kari Nergård
Heidi Anita Tornes Nestleder Audny Langnes
Liv Kari Sandblost Ingrid Naas Rødseth
Ole Helge Nerland Anton Vågen
Ronny Svenøy Ola Kallmyr
Kai Corneliussen Ole Arne Sætervik