Oversikt over helsetilstand

Målet i folkehelsearbeidet er å skape flere leveår med god helse, og redusere sosial ulikhet i helse.

Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsen vår, vil en kunne forebygge sykdom og skade og fremme helse, trivsel og livskvalitet. Slike faktorer kan være blant annet kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rusmidler, trafikksikkerhet, ulike miljøforhold og ikke minst god og fremtidsrettet samfunnsplanlegging.

Folkehelseloven legger til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Den handler om det hver og en av oss, kommunen og samfunnet kan gjøre for at vi skal få en sunnere og friskere befolkning. Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet på hele kommunen, på alle enheter og enhetsledere. Det arbeides etter en egen folkehelserutine. 

Oversikt over helsetilstanden i kommunen

Etter folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsen på befolkningsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning.

 

Oppbyggingen av oversiktens innhold er etter rammer som folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelseutfordringer gir:

Faktorer som blir vektlagt ved kartleggingen av helsetilstanden i Fræna kommune
Faktorer
Befolkningssammensetning
Oppvekst/Levekår
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Skader og ulykker
Helserelatert adferd
Helsetilstand

 

Her kan du laste ned kommunens folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet sine nettsider: https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 979 84 232