Miljørettet helsevern

Sintef Norlab

 Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Kommunens ansvar

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen og er definert i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen har et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. For å kunne gjøre dette er vi på enkelte områder avhengige av å få henvendelser fra publikum.

Reglene om miljørettet helsevern skal fungere som et sikkerhetsnett der annet regelverk ikke er relevant eller dekkende.

Eksempler på saker innen miljørettet helsevern:

 • å ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • vern av drikkevannskilder i samarbeid med Mattilsynet
 • forurensning til luft, jord og vann
 • støysaker, f.eks. støy fra samferdsel, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og anleggsvirksomhet.
 • strålingskontroll, f.eks. radon, elektromagnetisme og UV-stråling (solarier).
 • behandling av avfall og avløpsslam
 • hygieniske forhold i bygninger
 • å gi godkjenning og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
 • offentlig rekreasjon og turisme: friluftsbad, bassengbad, og campingplasser
 • helseaspekt i planlegging, f.eks. uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker. Universell utforming
 • ulykkesforebygging

Kjenner du til forhold som kan være skadelig for helsa?

Da ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å fatte vedtak og gi pålegg om retting i saker som innebærer negativ innvirkning på folks helse, eller som er brudd på lov eller forskrift.

Det er Nemko Norlab som, på vegne av Hustadvika kommune, gjennomfører blant annet tilsyn, godkjenner virksomheter, samt driver saksbehandling innen miljørettet helsevern. På hjemmesiden deres vil du finne nærmere informasjon om de ulike temaene, samt elektroniske søknads- og meldetjenester. Blant annet søknad om godkjenning for barnehager og skoler, meldeskjema for frisør- og hudpleie m.m.

Følg lenken her: Nemko Norlab , se under «Tjenester» og «Miljørettet helsevern».

Her finner du en oversikt over planlagte tilsyn i Hustadvika kommune for inneværende år.

(Husk å velge riktig kommune i fanene øverst)

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon

Vegard Ansok
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 46 96 36 71
Nemko Norlab
E-post