Miljørettet helsevern

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Kommunens ansvar

Arbeidet er et vesentlig element i kommunens folkehelsearbeid og er definert i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. For å kunne gjøre dette er vi til en viss grad avhengige av å få henvendelser fra publikum.

I saker som gjelder miljørettet helsevern skal det, så langt som mulig, være gjort vurdering gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Dette betyr at det i utgangspunktet skal være behandlet etter eget regelverk, og at reglene om miljørettet helsevern derfor skal fungere som et sikkerhetsnett der annet regelverk ikke er relevant eller dekkende.

Det er flere temabaserte forskrifter innen miljøretta helsevern men også en generell forskrift om miljørettet helsevern som kan legges til grunn innen mange saksområder.

Som eksempler på saksområder innen miljørettet kan vi nevne:

 • å ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • vern av drikkevannskilder i samarbeid med Mattilsynet
 • forurensning til luft, jord og vann
 • støysaker, f.eks. støy fra samferdsel, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og anleggsvirksomhet.
 • strålingskontroll, f.eks. radon, elektromagnetisme og UV-stråling (solarier).
 • behandling av avfall og avløpsslam
 • hygieniske forhold i bygninger
 • å gi godkjenning og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
 • offentlig rekreasjon og turisme: friluftsbad, bassengbad, og campingplasser
 • helseaspekt i planlegging, f.eks. uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker. Universell utforming
 • ulykkesforebygging

På Helsedirektoratets nettsider er det samlet en rekke retningslinjer, anbefalinger og råd om miljø og helse.

Kjenner du til forhold som kan være skadelig for helsa?

Da ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å fatte vedtak og gi pålegg om retting i saker som innebærer negativ innvirkning på folks helse, eller som er brudd på lov eller forskrift.

Kontaktinformasjon

Petter A Holen
Kommuneoverlege 1
E-post
Mobil 975 81 502
Espen Finholt
Kommuneoverlege 2
E-post
Telefon 71 29 97 20