Forslag til medlemmer - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd - perioden 2023-2027

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023 skal det oppnevnes nye medlemmer til rådene. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan komme med forslag til kandidater. Frist 31.08.2023.

Hva er de lovpålagte rådene?

Ifølge kommuneloven er alle kommuner pålagt å ha et råd for unge, et råd for eldre og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet med disse lovpålagte rådene er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og for eldre, i saker som angår dem. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Medlemmene i både Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og Eldrerådet regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden. 
 

Hvem kan sitte i et lovpålagt råd?

Rådene bør bestå av personer med ulik erfaring, alder, etnisitet og bakgrunn, for å sikre at de representerer bredest mulig.

Eldrerådet
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av medlemmene skal være over 60 år og alderspensjonister. 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Medlemmene skal være representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevne sine organisasjoner, og blir oppnevnt etter forslag fra disse. Mennesker med nedsatt funksjonsevne sine representanter skal velges mellom disse seks hovedgrupperingene: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, psykisk helsevern, skjult funksjonshemminger, utviklingshemmede. Til rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse oppfordres det å også komme med forslag til kandidater under 25 år.
 

De som skal sitte i rådene må:

 • Kunne ta ordet i en forsamling
 • Kunne skrive forslag til vedtak
 • Kunne sette seg inn i sakspapirer
 • Helst ha et kontaktnett i brukergruppen og kunne hente inn meninger fra de medlemmet representerer


Medlemmene i rådene mottar møtegodtgjørelse for de planlagte møtene. Denne dekker også for- og etterarbeid, som å sette seg inn i sakspapirer, skrive forslag til vedtak og så videre. Utgifter til reise etc. dekkes også.

Rådenes medlemmer vil få opplæring.

Eldrerådet har 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 6 medlemmer og vara. Fra neste periode er det vedtatt at det for dette rådet også skal velges et medlem blant kommunestyrets medlemmer. 
 

Send inn forslag 

Forslag til medlemmer for de to rådene kan sendes inn på epost eller via brev: 
Epost: Postmottak@hustadvika.kommune.no
Brev: Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 31. august 2023.

Merk innsendelsen med:

 • Forslag til medlemmer til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 2023/3174
 • Forslag til medlemmer til eldrerådet: 2023/3245


Forslaget må inneholde:

 1. Navn og kontaktinformasjon for personen/organisasjonen som foreslår.
 2. Navn og kontaktinformasjon på den som foreslås.
 3. Informasjon om hvilken organisasjon vedkommende representer og/eller annen nyttig informasjon. (For eksempel alder, yrkeserfaring, interessefelt og annen kompetanse som vedkommende kan bringe inn i rådet)
   

Mer om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mer om eldrerådet

 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00