Din vei til en karriere innen brann og redning

Drømmer du om å jobbe innen brann og redning? Her får du oversikt over mulighetene du har etter videregående innenfor Hustadvika brann og redning og øvrige brann- og redningsvesen i Norge.

En spennende og meningsfull karriere

Har du noen gang tenkt på hva det betyr å jobbe innen brann og redning? Det er en variert, utfordrende og meningsfull profesjon der du får muligheten til å gjøre en stor forskjell i samfunnet. I dette kapittelet vil vi gi deg en introduksjon til brann- og redningsyrket og hvordan det kan være en spennende karrierevei for deg.

Brann- og redningsyrket deles inn i tre hovedområder: forebygging, nødmeldetjeneste og beredskap.

 • Forebygging innebærer arbeid med å forhindre branner og ulykker. Du kan jobbe med å spre informasjon og holdninger om brannsikkerhet og ulykkesforebygging, samt inspisere og føre tilsyn med bygninger og anlegg for å påse at de oppfyller kravene til brannsikkerhet.
 • Nødmeldetjenesten er den delen av brann- og redningsyrket som håndterer nødsamtaler og sørger for at nødvendige ressurser blir sendt til riktig sted. Som operatør på en nødmeldesentral (110-sentral) vil du være ansvarlig for å ta imot nødsamtaler, vurdere situasjonen og koordinere innsatsen fra ulike nødetater.
 • Beredskap er kanskje den mest synlige delen av brann- og redningsyrket. Det innebærer å være klar til å rykke ut og håndtere nødsituasjoner som branner, trafikkulykker og naturkatastrofer. Som brannkonstabel eller redningsmannskap vil du jobbe tett med kollegene dine for å redde liv, begrense skadeomfanget og sikre at situasjonen blir håndtert på en trygg og effektiv måte.

Arbeidet i brann- og redningsyrket krever at du kan håndtere mange forskjellige situasjoner og hendelser. Du vil møte mennesker i ulike livssituasjoner, ofte når de har det vanskelig. Det er et stort mangfold i befolkningen, og derfor bør også brann- og redningsvesenet ha ansatte med variert bakgrunn og ulike erfaringer. Evnen til å samarbeide godt med andre, takle stress og ta raske beslutninger er viktige egenskaper for alle som jobber innen brann og redning.

Å jobbe innen brann og redning er en spennende og meningsfull karriere som gir deg muligheten til å bidra aktivt til samfunnet og hjelpe mennesker i nød. Hvis dette høres ut som noe for deg, les videre for å lære mer om utdanningsveier og muligheter innen brann- og redningsyrket.

Utdanningsveier og muligheter innen brann- og redningsyrket

Nå som du har fått en introduksjon til brann- og redningsyrket, er det tid for å utforske de ulike utdanningsveiene og mulighetene som finnes. I dette kapittelet vil vi gå gjennom hva du trenger å gjøre for å kvalifisere deg for en karriere innen brann og redning, både på videregående skole og etterpå.

Forberedelser på videregående skole: For å kunne starte på en utdanningsvei mot en karriere innen brann- og redningsyrket, bør du først fullføre videregående skole. Selv om det ikke er noen spesifikke fagkrav for å komme inn i bransjen, kan det være lurt å velge fag som vil gi deg relevant kunnskap og erfaring. Eksempler på slike fag kan være:

 • Naturfag (fysikk, kjemi, biologi)
 • Samfunnsfag (samfunnskunnskap, politikk og menneskerettigheter, geografi)
 • Helse- og oppvekstfag (helsefremmende arbeid, omsorg, service og samferdsel)

Fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet: Etter videregående skole kan du søke om opptak til fagskolestudiet i brann, redning og samfunnssikkerhet. Dette studiet gir deg en fagskolegrad og kvalifiserer deg til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral). Fullført og bestått fagskolegrad vil bli et kvalifikasjonskrav for heltidsstillinger som konstabel.

Alternativt kan du også søke om opptak til andre relevante utdanningsprogrammer, for eksempel innen industrivern, helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, og beredskap.

Heltids- og deltidsbrannvesen: Det er viktig å vite at det er forskjellige veier til en jobb i brann- og redningsvesenet, avhengig av om du søker heltids- eller deltidsstillinger. For heltidsstillinger kreves det som nevnt en fagskolegrad i brann, redning og samfunnssikkerhet. Deltidsstillinger, derimot, krever ikke nødvendigvis samme utdanningsnivå.

Hvis du ønsker å jobbe i et deltidsbrannvesen, som for eksempel Hustadvika brann og redning, kan du bli ansatt først og deretter sendes på kurs i regi av Brann- og redningsskolen. Dette innebærer at du har en annen hovedjobb og en mindre stillingsprosent i brannvesenet.

Karrieremuligheter og arbeidsoppgaver i brann- og redningsyrket

I dette kapittelet vil vi ta en nærmere titt på de ulike arbeidsoppgavene og karrieremulighetene som finnes innenfor brann- og redningsyrket. Dette yrket omfatter en rekke spennende og meningsfulle roller, og vi vil gi deg en oversikt over hva du kan forvente i ulike stillinger.

 1. Brannkonstabel
  En brannkonstabel er ofte den første personen som kommer på åstedet ved en brann eller ulykke. Brannkonstabler er ansvarlige for å slukke branner, redde mennesker og dyr, samt begrense skader på miljø og eiendom. Dette er en fysisk krevende jobb som krever god kondisjon, styrke og smidighet. Brannkonstabler jobber både i heltids- og deltidsbrannvesen.
 2. Forebyggende brannvern
  Arbeid med forebyggende brannvern innebærer å sikre at bygninger og områder er trygge og i henhold til brannsikkerhetskrav. Dette innebærer blant annet tilsyn, rådgivning og opplæring av befolkningen, samt kontroll av brannalarmanlegg og brannslokkeutstyr. En karriere innen forebyggende brannvern kan innebære stillinger som branninspektør, brannrådgiver eller brannsikkerhetskonsulent.
 3. Brannforebygger (tidligere feier)
  Brannforebyggere er det som tidligere er kalt feier, og har ansvaret for at ildsted og piper er rengjort og i henhold til forskriftsmessige krav. Dette innebærer både tilsyn og feiing med private boliger og fritidsboliger, samt opplæring av beboere i brannsikkerhet.
 4. Nødmeldetjeneste (110-sentral)
  En operatør på en 110-sentral er ansvarlig for å ta imot nødmeldinger og koordinere innsatsen fra brann- og redningsmannskaper. Operatører må ha god kjennskap til brann- og redningsprosedyrer, være i stand til å håndtere stressende situasjoner og ha gode kommunikasjonsferdigheter. En karriere som operatør på en 110-sentral kan også innebære videreutdanning og spesialisering innen for eksempel krisehåndtering eller nødkommunikasjon.
 5. Ledelse og administrasjon
  Brann- og redningsvesenet trenger også personer med ledelses- og administrasjonskompetanse. Dette kan innebære stillinger som brannsjef, nestleder, økonomisjef eller HR-ansvarlig. Disse stillingene krever ofte høyere utdanning og/eller erfaring fra brann- og redningsyrket.
 6. Spesialiserte roller
  Innen brann- og redningsyrket finnes det også muligheter for spesialisering. Eksempler på dette kan være dykker, høyderedning, kjemikaliedykkere, røykdykkere eller instruktører. Disse stillingene krever ofte tilleggskurs og sertifiseringer utover grunnleggende brann- og redningsutdanning.

Som du kan se, tilbyr brann- og redningsyrket en rekke spennende og varierte karrieremuligheter.

Andre muligheter innen brann- og redningssektoren

Selv om fagskolestudiet i brann, redning og samfunnssikkerhet er en vanlig vei inn i brann- og redningsyrket, finnes det også andre muligheter for å bygge en karriere utenfor denne sektoren. I dette kapitlet vil vi se nærmere på noen av disse alternativene.

 1. Industrivern:
  Mange store industrianlegg og bedrifter har egne industrivernenheter som jobber med brannsikkerhet og redning. Disse enhetene sørger for at bedriftene oppfyller kravene til brannsikkerhet og er forberedt på eventuelle nødsituasjoner. For å jobbe innen industrivern kan du trenge relevant erfaring eller utdanning innen brann og redning, men også innenfor andre fagfelt som for eksempel helse/miljø/sikkerhet (HMS).
 2. Utdanning og forskning:
  Det finnes også muligheter for å jobbe innen utdanning og forskning knyttet til brann- og redningssektoren. Dette kan innebære å jobbe som lærer eller forsker på brann- og redningsskoler, eller ved høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr studier innen brannsikkerhet, redning og samfunnssikkerhet. For disse stillingene kreves det ofte en høyere utdanning innen relevante fagområder, samt erfaring fra brann- og redningssektoren.
 3. Konsulenttjenester og rådgivning:
  Med erfaring og kompetanse innen brann og redning, kan du også jobbe som konsulent eller rådgiver for private bedrifter, offentlige etater eller organisasjoner. Dette kan innebære å bistå med risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeide beredskapsplaner, veilede om brannsikkerhet og forebyggende tiltak, samt gjennomføre opplæring og øvelser.

Ved å utforske disse ulike mulighetene kan du finne en karrierevei innen brann- og redningssektoren som passer dine interesser og ferdigheter. Det er viktig å huske på at det kan være en kombinasjon av utdanning, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for ulike jobber innen brann og redning.

Hvordan forberede deg for en karriere innen brann og redning

For å lykkes i en karriere innen brann- og redningssektoren er det viktig å forberede seg godt. I dette kapitlet vil vi gi deg noen tips og råd om hva du kan gjøre allerede mens du er på ungdomsskolen og videregående skole for å forberede deg på en slik karriere.

 1. Velg relevante fag: På ungdomsskolen og videregående skole er det lurt å velge fag som kan være relevante for en karriere innen brann og redning. Dette kan inkludere realfag som matematikk, fysikk og kjemi, samt samfunnsfag som geografi, samfunnskunnskap og politikk. Det kan også være nyttig å ha kunnskap om førstehjelp og brannsikkerhet.
 2. Frivillig arbeid: Bli aktiv i frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller andre lokale frivillige hjelpeorganisasjoner. Dette gir deg verdifull erfaring og opplæring innen redning, førstehjelp og krisehåndtering, og viser at du er engasjert og motivert for å hjelpe andre.
 3. Fysisk trening: Brann- og redningsyrket krever god fysisk form og styrke. Begynn å trene regelmessig og fokuser på kondisjon, styrke og utholdenhet. Dette vil ikke bare forberede deg for de fysiske kravene i yrket, men også vise at du er dedikert og disiplinert.
 4. Delta i kurs og seminarer: Hold deg oppdatert på utviklingen innen brann- og redningssektoren ved å delta i kurs, seminarer og konferanser. Dette vil gi deg innsikt i de nyeste teknikkene, verktøyene og metodene som brukes i sektoren, samt muligheten til å knytte kontakter og bygge nettverk.
 5. Søk råd og veiledning: Snakk med brann- og redningspersonell, lærere og rådgivere om dine ambisjoner og interesser. De kan gi deg verdifull informasjon om hvordan du best kan forberede deg for en karriere innen brann og redning, samt tips om hvilke utdannings- og karrieremuligheter som passer best for deg.
 6. Jobbskygging og praksisplasser: Prøv å få muligheten til å jobbskygge eller ha en praksisplass hos et lokalt brannvesen, nødmeldesentral eller annen relevant organisasjon. Dette vil gi deg førstehåndserfaring med arbeidet i brann- og redningssektoren og hjelpe deg med å avgjøre om det virkelig er noe for deg.

Ved å følge disse tipsene og rådene kan du legge grunnlaget for en vellykket karriere innen brann- og redningssektoren allerede mens du er på ungdomsskolen og videregående skole. Det er viktig å huske at det kreves engasjement, disiplin og hardt arbeid for å nå dine mål, men med riktig forberedelse og støtte fra familie, venner og mentorer, kan du oppnå suksess og gjøre en meningsfylt forskjell i samfunnet som en del av brann- og redningsvesenet.

Søknadsprosess inn på skole og videre i arbeid

Nå som du har en oversikt over ulike jobber og karrieremuligheter innen brann- og redningsyrket, er det viktig å forstå hvordan du kan nå disse målene. I dette kapittelet vil vi gi deg en oversikt over de ulike utdanningsveiene og hva som kreves for å søke jobb innen brann- og redningsvesenet.

 1. Videregående opplæring
  1. Før du kan starte en karriere innen brann- og redningsyrket, må du fullføre videregående opplæring. For å søke fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du ha fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen relevante yrkesfag, som for eksempel elektrofag, bygg- og anleggsteknikk eller helse- og oppvekstfag. 
  2. For det brannforebyggende faget (tidligere feier) er det kun krav om å ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk.
 2. Fagskoleutdanning
  1. Etter videregående opplæring kan du søke om opptak til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet. Dette er et toårig studium som gir deg en fagskolegrad og kvalifiserer deg til jobber innen brann- og redningsvesenet, inkludert heltidsstillinger som brannkonstabel.
  2. For det brannforebyggende faget (tidligere feier) søkes det om plass på læringskolen til Brann og rednignsskolen. Dette er et treårig studium som gir deg svennebrev som brannforebygger.
 3. Deltidsbrannvesen
  For deltidsstillinger i brann- og redningsvesenet trenger du ikke å ha en fagskolegrad i brann, redning og samfunnssikkerhet. For å kvalifisere til en deltidsstilling, blir du først ansatt i et brann- og redningsvesen med deltidsorganisering. Deretter sender arbeidsgiveren din deg på kurs i regi av Brann- og redningsskolen. Dette er stillinger hvor du har en annen hovedjobb og en mindre stillingsprosent i brannvesenet.
 4. Videreutdanning og spesialisering
  Innen brann- og redningsyrket er det muligheter for videreutdanning og spesialisering, for eksempel innen ledelse, nødmeldetjeneste, eller spesialroller som dykker og høyderedning. Dette kan innebære å ta tilleggskurs og sertifiseringer utover grunnleggende brann- og redningsutdanning.
 5. Søknadsprosessen
  Når du har fullført nødvendig utdanning, kan du søke på ledige stillinger innen brann- og redningsvesenet. Søknadsprosessen kan variere avhengig av arbeidsgiver, men det er vanlig å sende inn en søknad med CV og personlig brev, samt gjennomgå intervjuer og fysiske tester. Forbered deg godt, og husk å fremheve dine styrker og relevant erfaring.

Ved å følge disse trinnene og velge riktig utdanningsvei for deg, vil du være på god vei mot en meningsfull og spennende karriere innen brann- og redningsyrket. Husk at det er viktig å være engasjert, dedikert og villig til å lære gjennom hele prosessen. Det finnes mange muligheter for vekst og utvikling i dette yrket, og din innsats vil bidra til å skape tryggere og mer sikre samfunn for alle. Lykke til på din reise mot en karriere innen brann- og redningsvesenet!

Hustadvika brann og redning og muligheter i lokale brann- og redningsvesen
Hustadvika brann og redning sitt våpenskjold - Klikk for stort bilde

Hustadvika brann og redning er et brannvesen som tilbyr både heltids- og deltidsstillinger. Heltidsstillinger omfatter administrasjon og alle typer brannforebyggende stillinger. Brannberedskapen består av deltidsstillinger, noe som betyr at de ansatte har en annen hovedjobb og en mindre stillingsprosent i brannvesenet. Dette gir muligheter for å kombinere en karriere innen brann- og redningsyrket med en annen jobb.

Slik blir du en del av Hustadvika brann og redning:

 1. Send en søknad til Hustadvika brann og redning når det utlyses stillinger.
 2. Gjennomgå en opptaksprøve og intervju.
 3. Bli ansatt og gjennomfør nødvendig opplæring i regi av Brann- og redningsskolen for beredskapspersonell, eller gjennomfør relevant opplæring for heltidsstillinger innen administrasjon og brannforebygging.

I tillegg til Hustadvika brann og redning, finnes det andre lokale brann- og redningsvesen over hele Norge. Flere av disse tilbyr deltidsstillinger innen brannberedskap og noen også heltidsstillinger. Det kan være lurt å undersøke hvilke brann- og redningsvesen som finnes i nærheten av deg og finne ut mer om deres krav og muligheter.

Ved å bli en del av et lokalt brann- og redningsvesen, vil du få muligheten til å bidra til samfunnet og hjelpe mennesker i nød. Dette kan være en givende og meningsfull måte å kombinere en karriere innen brann- og redningssektoren med andre interesser og jobbmuligheter.

Husk at det er ulike veier til en jobb innen brann- og redningsvesenet, avhengig av om det er heltids- eller deltidsstillinger. Uansett hvilken vei du velger, er det viktig å ha et klart mål for øyet og jobbe hardt for å oppnå suksess innen dette viktige yrket.

Bli med oss og gjør en forskjell i samfunnet som en del av brann- og redningsvesenet!

Les mer om utdanningstilbudene ved Brann- og redningsskolen.

 

Bli med på vår quiz og test din kunnskap om brann- og redningsyrket!

Vi har utformet en spennende quiz med 10 spørsmål, og det er kun ett riktig svar per spørsmål. Svarfristen er søndag 28. april, og vinneren vil bli kontaktet og kunngjort på våre Facebook- og Instagram-sider mandag 29. april.

Vi kan avsløre at det er kun én premie, men hva premien er vil vi ikke avsløre enda - det blir en overraskelse!
Så, bli med på quizen nå og test din kunnskap om brann- og redningsyrket!