Fjerning av oljetanker

Stortingen har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mindre mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. 

Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forskriften ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018

Selve forbudet gjelder fra 1. januar 2020

Lovverk og myndighet:

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og annet ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften.

 

Kommunen kan kreve dokumentasjon og opplysninger Dersom kommunen fatter mistanke om at anlegget benyttes til fyring med mineralolje i strid med forbudet, kan det være nødvendig å få innsyn i dokumentasjon om forbruk av mineralolje. Slikt materiale kan kommunen kreve fremlagt i forbindelse med tilsyn i medhold av forurensningsloven § 50 annet ledd. Kommunen kan også pålegge eier og bruker av fyringsanlegget å gi opplysninger med hjemmel i forurensningsloven § 49. Om nødvendig for å avklare om det pågår en ulovlig bruk, kan kommunen også pålegge omsetter av mineralolje å opplyse om eventuelt salg.

Andre mulige kilder til opplysninger om forbruk av mineralolje kan være innsyn i energivurdering av tekniske anlegg etter kapittel III i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering. Rapporter fra slike vurderinger som er lagt inn i energimerkesystemet er offentlige, og kommunen vil kunne få innsyn i disse.

Kravene i forskriften innebærer at tilstanden til nedgravde tanker som er i bruk skal være akseptabel og kontrolleres jevnlig, etter fastsatte intervaller. Tanker som ikke er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen – etter søknad – tillate at tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon om oljetanken skal sendes skriftlig til kommunen, som fører register over nedgravde tanker i kommunen.

Med bakgrunn på det som står ovenfor så ber Fræna kommune om at eiere av fyringsoljetanker fjerner disse innen 01.01.2020 (se forskriften for unntak)

Minner også om at det er mulig å søke om økonomisk støtte fra ENOVA ved fjerning av oljetank.

Ofte stilte spørsmål

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året