Fjerning av oljetanker

Stortingen har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mindre mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. 

Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forskriften ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018

Selve forbudet gjelder fra 1. januar 2020

Lovverk og myndighet:

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og annet ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften.

 

Kommunen kan kreve dokumentasjon og opplysninger Dersom kommunen fatter mistanke om at anlegget benyttes til fyring med mineralolje i strid med forbudet, kan det være nødvendig å få innsyn i dokumentasjon om forbruk av mineralolje. Slikt materiale kan kommunen kreve fremlagt i forbindelse med tilsyn i medhold av forurensningsloven § 50 annet ledd. Kommunen kan også pålegge eier og bruker av fyringsanlegget å gi opplysninger med hjemmel i forurensningsloven § 49. Om nødvendig for å avklare om det pågår en ulovlig bruk, kan kommunen også pålegge omsetter av mineralolje å opplyse om eventuelt salg.

Andre mulige kilder til opplysninger om forbruk av mineralolje kan være innsyn i energivurdering av tekniske anlegg etter kapittel III i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering. Rapporter fra slike vurderinger som er lagt inn i energimerkesystemet er offentlige, og kommunen vil kunne få innsyn i disse.

Kravene i forskriften innebærer at tilstanden til nedgravde tanker som er i bruk skal være akseptabel og kontrolleres jevnlig, etter fastsatte intervaller. Tanker som ikke er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen – etter søknad – tillate at tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon om oljetanken skal sendes skriftlig til kommunen, som fører register over nedgravde tanker i kommunen.

Gjeldende forskrift

Minner også om at det er mulig å søke om økonomisk støtte fra ENOVA ved fjerning av oljetank.

Ofte stilte spørsmål

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Mobil 997 02 264

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100