Dette må du vite før du tenner bål eller griller

Klikk for stort bildeBålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.

Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. 

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette.

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

I perioden 16. september til 14. april er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt ikke så stor. Da er det igjen lov å gjøre opp små bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke brannvesenet om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vil i sin vurdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Søke om tillatelse

Ønsker du å søke om bålbrenning/bruk av ild utendørs, må du søke minimum en uke før ønsket dag / tidspunkt.

Husk å sette deg inn i alle forhåndsregler som er beskrevet på denne siden.

Her kan du fylle ut søknad om bruk av ild utendørs.

Regler for søknadspliktig bålbrenning:

 • Ansvarlig søker samtykker til følgende forutsetninger for bålbrenning / bruk av ild utendørs.
 • Brenningen skal skje forsvarlig og kun på sted hvor det åpenbart ikke kan medføre brann.
 • Slokkemiddel må være tilgjengelig.
 • Ved brenning på privat grunn, må tillatelse fra grunneier være innhentet.
 • Brenningen skal ikke være til sjenanse for naboer.
 • Oppgjort ild skal være fullstendig slokket før stedet forlates.
 • Bare rent trevirke kan brennes, avfallsbrenning er ikke tillatt under noen omstendigheter. Med avfall menes trevirke som er behandlet (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), søppel, hageavfall, plastikk, gummi, møbler o.l.

Brudd på en eller flere av disse forutsetningene kan medføre politianmeldelse for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven § 5 og forskrift om brannforebygging § 3 med påfølgende bot.Hvis brannvesenet må rykke ut som følge av brudd på forutsetningene kan ansvarshavende måtte betale for brannvesenets utrykning.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brannsjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrannsjef
E-post
Mobil 997 02 264
Brannvakt
E-post
Telefon 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning