Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem.

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.


Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre.
 

Hvem tildeler boligen?

Forvaltningskontoret og tiltaksrådet tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler. Tiltaksrådet består av enhetsledere innen helse og omsorg. 
 

Hvordan søke?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Dersom andre søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt til dette.

Du kan kontakte servicetorget om hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. 
 

Søknadsskjema

 

Saksbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysningene for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Pris for tjenesten

Husleien varierer etter boligens størrelse og prisene blir regulert i januar hvert år. Ønsker du mer opplysninger om husleien er du velkommen til å kontakte oss.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100