Søke eller bytte barnehageplass

Hustadvika kommune har full barnehagedekning og vi har både private og kommunale barnehager. De private og kommunale barnehagene har et tett samarbeid, og opptaket er samordnet og med et felles søknadsskjema. 

Hva får du?

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Hvem kan få tilbudet?

Du har rett til barnehageplass hvis barnet fyller 1 år, før 1. november. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass.

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september eller oktober det årets det søkes om plass har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 15. februar hvert år.

Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka tre måneder før du ønsker plass. Du står på søkerlistene til du får tilbud om barnehageplass, eller selv sletter søknaden. Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten har ingenting å si ved tildeling av plasser. 

Slik søker du:

Søknadsskjema for ny barnehageplass/bytte av barnehageplass 

Du må logge deg på med elektronisk ID via ID-porten. 


Søkere til prioritert plass må sende skriftlig dokumentasjon til Hustadvika kommune, Servicetorget, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen, eller legge dette ved når det søkes elektronisk.

Du kan søke om plass i hele Hustadvika. Du søker om barnehageplass på samme måte uavhengig av om du søker om barnehageplass for første gang, eller om du søker om å bytte barnehageplass. Valget foretar du i søknadsskjema

Skal du flytte?

Barn har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen der barnet bor. Alle kan søke om barnehageplass i Hustadvika kommune, men barnet må ha bostedsadresse i Hustadvika ved oppstartdato.

Flytter du ut av Hustadvika kommune og har kommunal barnehageplass kan du beholde plassen i inntil tre måneder etter at du har flyttet (private barnehager har egne regler).

Flytter du innad i Hustadvika kan du beholde barnehageplassen du har, men du må selv søke om overføring til annen barnehage dersom du ønsker plass i en annen barnehage. Vi kan ikke svare på når du kan forvente å få tilbud om ny barnehageplass.

Hva skjer videre?

Når søknaden er innsendt får du en bekreftelse på at søknaden er mottatt, med varsel på e-post. Plasser tildeles i flere opptaksrunder, men søkere får kun tilbud i én av opptaksrundene. Tilbud sendes ut fortløpende i løpet av påfølgende dager.

Er du en av de som får tilbud, vil du få varsel på sms og du kan lese tilbudsbrevet i din digitale postkasse. Har du ikke fått et tilbud i denne runden, vil du få tilbud senere hvis du har rett til plass.

  • 1. runde Innen utgangen av februar - på grunn av at mange ønsker å bytte barnehageplass kan foreldre som får tilbud i senere opptaksrunder også få tilbud om plass i ønsket barnehage.
  • 2. runde innen utgangen av mars
  • 3. runde innen utgangen av april
  • 4. runde innen utgangen av mai

I vårens opptaksrunder sender vi ut tilbud til barn med rett til plass i august. De som ikke får tilbud i første runden, vil få et tilbud senere – enten i en av de påfølgende opptaksrundene, eller etter siste runden (senest i løpet av august).

Dette skjemaet skal fylles ut samtidig med at du takker ja til barnehageplass:

Erklæring om helsetilstand.

Det er med lenke til dette skjemaet i svarbrevet tilbake til kommunen.

Klage:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen v/ Klagenemnda. 

Vedtekter for de kommunale barnehagene:

Her finner du vedtektene som er gjeldende fra august 2020.  (PDF, 410 kB)

Lover og forskrifter:

Lov om barnehager § 8 Kommunens ansvar.
Barnehageloven §12a Rett til plass i barnehage.
Barnehageloven § 12.Samordnet opptaksprosess i kommunen.
Barnehageloven § 13.Prioritet ved opptak.
Barnehageloven § 9.Fylkesmannens ansvar.

 

Alternativ måte å søke på:

Hvis du trenger hjelp til utfylling er du velkommen til å ta kontakt med Barnehageenheten eller Servicetorget på Rådhuset.

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen