Helse-rehabilitering

Helse-rehabilitering består av flere avdelinger/fagområder.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Vi er lokalisert på Helsehuset på Eidem vest for Elnesvågen sentrum. Vi er 8 fysioterapeuter som gir tilbud til enkeltpersoner og har gruppetreninger ved Frisklivssentralen.

Vår ergoterapeut har ansvar for hjelpemidler, vurderer behov, søker om hjelpemidler og formidler informasjon. 

Hverdagsrehabiliteringsteamet vårt består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier. Vi arbeider med implementering av hverdagsmestring.

Fysikalske institutt med driftsavtale i Hustadvika


Det er to fysikalske institutt med driftsavtale i Hustadvika kommune. Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon). 

Fræna fysikalske institutt i Elnesvågen har tre fysioterapeuter.

Eide fysioterapi på Eide har to fysioterapeuter.

Helsetjeneste ved Hustad fengsel

Vertskommunen til fengselet skal sørge for helse- og omsorgstjenester til innsatte og de skal motta de samme tjenestene som resten av befolkningen. Sykepleier, lege og fysioterapeut er tilknyttet helsetjenesten ved Hustad fengsel.  

Hjelpemiddelforvaltning

Avdelinga har ansvaret for hjelpemiddel, mottak, vask, lagring og utlevering av disse. De har også ansvaret for logistikken og koding av trygghetsalarmen. Vi er lokalisert på Helsehuset på Eidem vest for Elnesvågen sentrum

Legetjenesten/legevakt

Legetjenesten i Hustadvika har 11 leger i fastlegeordningen. Fræna legekontor ligger i Elnesvågen med to avdelinger og Eide legekontor ligger i Eide sentrum. Hustadvika har egen legevakt mellom kl 08.00-16.00 mandag til fredag. På kveld og helg er vi del av et interkommunalt legevaktsamarbeid der legevakten i Molde er oppmøtested. 

Miljørettet helsevern/smittevern

Vi har kommuneoverlege og medisinsk ansvarlig lege i Hustadvika i 50% stilling. Ansvarsområdet er smittevern og miljørettet helsevern. 

Kontaktinformasjon

Iren Stranden
Enhetsleder
E-post
Mobil 970 98 670

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen