Vedtatt reguleringsplan - Skarvøya hytter

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2021, sak 87/2021 detaljplan for Eide- Skarvøya hytter med PlanID 201701. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. 

Frist for å klage på kommunestyrets vedtak settes til 2. februar 2022 

Evt. klager sendes til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen  eller til postmottak@hustadvika.kommune.no innen fristen. 

Kommunedirektøren 

 

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut her:   

Saksframlegg med vedtak - Detaljplan for Skarvøya hytter (PDF, 557 kB)
Plankart - Skarvøya hytter (PDF, 519 kB)
Planbeskrivelse Skarvøya hytter (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser Skarvøya hytter (PDF, 3 MB)
Lengeprofil avkjørsel Skarvøya hytter (PDF, 116 kB)
Illustrert situasjonsplan Skarvøya hytter (PDF, 2 MB)
ROS-analyse hytter Skarvøya (PDF, 489 kB)
Illustrasjon ny vei (PDF, 918 kB)
Parkering (PDF, 2 MB)
Brannslokkevann (PDF, 81 kB)
Vilkår for egengodkjenning - Skarvøya hytter (PDF, 235 kB)
Uttale - Riksantikvaren (PDF, 73 kB)
Uttale - Statens vegvesen (PDF, 221 kB)
Uttale- Statens vegvesen felles adkomst (PDF, 60 kB)​​​​​​​
Uttale NVE (PDF, 766 kB)
Uttale kystverket (PDF, 164 kB)
Innsigelse Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 97 kB)
Innsigelse Statsforvalteren (PDF, 335 kB)