Vedtatt detaljregulering for Lindsetskogen hyttefelt

Vedtak i kommunestyret i Hustadvika i møte 31.08.2023 sak 59/2023:

Detaljregulering for Lindsetskogen hyttefelt, datert 19.01.2023, sist endret 08.08.2023, med tilhørende bestemmelser datert 31.05.2023, sist endret 08.08.2023, vedtas etter plan- og bygningslovens § 12-12. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i denne artikkelen.

Frist for å klage på kommunestyrets vedtak er satt til 06.10.2023

Eventuelle klager må være begrunnet og sendes skriftlig til Hustadvika kommune slik: 

Dokumenter i saken: