Varsel om oppstart av reguleringsplan for Nedre Elnesvågvegen

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan for avlastningsveg i Elnesvågen, del av gnr/bnr 47/12, 47/307, 46/6 og 46/8 m.fl, i Hustadvika kommune. Planforslaget utarbeides for Hustadvika kommune. Mer informasjon finnes på Asplan Viaks nettsider under «Kunngjøringer» og her på Hustadvika kommune sin nettside.

Planforslaget

 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny avlastningsveg mellom Nedre Haukåsvegen og Falkenvegen. Planen er viktig for å legge til rette for fremtidig utvikling av Elnesvågen sentrum.
 
Forslag til planområde er vist i figuren nedenfor, og er på ca. 12,9 daa. I øst skal prosjektert veglinje tilpasse seg situasjonen i gjeldende reguleringsplan for Elnesvågen sentrum (PlanID 11005). Vestover ligger planområdet sør for dagens boligområde, før den treffer inn på regulert veglinje i reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 (PlanID 07012). Regulert boligeiendom på gnr/bnr 46/8 er tatt inn i reguleringsplanen i sin helhet for å gi mulighet til omlegging av adkomstveg til boligområdet. Videre er det tatt med tilstrekkelig areal opp mot rundkjøringen slik at Nedre Haukåsvegen kan utvides noe østover i den bratte svingen.
 
Ny kjøreveg blir ca. 250 meter lang. Vegen skal tilknytte seg eksisterende veger i hver ende, samt ta hensyn til eksisterende reguleringsplaner i området. Vegstandard vil være i samsvar med standard på tilgrensende reguleringsplaner. Vegklasse tilsvarende Sa2 (Statens vegvesen
håndbok N100 fra 2014) legges til grunn, med justering ihht. ny vegnormal.
 
Det legges vekt på minst mulig inngrep i eksisterende tomteareal. Eventuelle store høydeforskjeller tas opp ved hjelp av støttemurer.

Klikk for stort bilde 

Hensikten med varselet

 

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. For å lage en best mulig plan er det viktig å ha god lokalkunnskap om området.
 

Kontaktinfo


Merknader til planarbeidet sendes innen mandag 30.08.2021 til Henning Myrland hos Asplan Viak. Merknad kan sendes enten digitalt gjennom Altinn, eller på epost henning.myrland@asplanviak.no.
 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Henning Myrland hos Asplan Viak.
 

Relevante dokumenter: