Varsel om oppstart av planarbeid - Malmefjorden

Med dette så varsler Norconsult AS på vegne av Hustadvika kommune, og i medhold av plan- og bygningsloven §12‑8, oppstart av «Detaljregulering for Holamyra -Rundkjøring Fv. 64»

Hustadvika kommune ønsker å legge til rette for videre utvikling og utbygging ved Holamyra næringspark og omkringliggende områder. Vegmyndighet (Møre og Romsdal fylkeskommune) har tidligere varslet at det ikke tillates utbygging i området som medfører økt trafikkbelastning på dagens T-kryss på Fv. 64, og at en ny kryssløsning må etableres før nye tiltak kan tillates. Hustadvika kommune har i den forbindelse fått utarbeidet en trafikkanalyse som har konkludert med at en rundkjøring vil være den beste løsningen (planskilt kryss er forkastet grunnet økonomi og arealbehov).

Søknad om fravik fra kravet om planskilt kryss og etablering av rundkjøring ble godkjent i Samferdselsutvalget 02.12.2020.

Klikk for stort bilde 

Løsningen som ønskes regulert er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplaner, og derfor utarbeides ny detaljregulering for utforming av rundkjøring i tråd med tidligere utarbeidet trafikkanalyse (Trafikkanalyse Holamyra, Norconsult 27.08.2020).

Arealformålene for den nye planen vil i stor grad samsvare med gjeldende plan.

Med bakgrunn i dette vurderer Hustadvika kommune at reguleringsplanarbeidet er i tråd med overordnede planer og at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), som trådte i kraft fra 01.07.2017.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Norconsult ved Stine Misund Fiksdal, tlf. 95 29 19 92, stine.misund.fiksdal@norconsult.com.

Innspill til planarbeidet må sendes skriftlig til

Norconsult Ålesund, Retirovegen 4, 6019 Ålesund, eller på e-post til stine.misund.fiksdal@norconsult.com med kopi til postmottak@hustadvika.kommune.no, innen 18.06.2021

Vedlegg: