Varsel om oppstart av detaljregulering for Farstad – Kleivhaugen hyttefelt, Hustadvika kommune, Planid: 202003

Norconsult AS varsler på vegne av grunneieren på gnr. 84, bnr. 14 i Farstad, Hustadvika kommune oppstart med arbeid til detaljregulering av Farstad – Kleivhaugen hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Planområdet inntar ca. 11 daa og ligger ved Hustadvika på Farstad.  Adkomsten og teknisk infrastruktur skal organiseres via Hegrevegen/ Sandvikbukta hyttefelt.

Planen skal legge til rette for ca. 3-4 hyttetomter nord for eksisterende gårdstun. Det er ikke planlagt inngrep i eksisterende strandsonen, samtidig som det skal holdes fritt en trase mot eksisterende naust og ned til sjøen.

Reguleringen er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er ikke identifisert forhold som tilsier at kravet om konsekvensutredning slår inn.

Eventuelle innspill, kommentarer, opplysninger med mer som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Marco Böhm, Grandfjæra 24, 6415 Molde eller som epost til Marco.Bohm@Norconsult.com innen 14.04.2020.