Varsel om oppstart av detaljregulering for Bud – Kjekså bobilparkering i Hustadvika kommune, gbnr. 106/64. Planid. 202211.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for bobilparkering på gnr/bnr 106/64, ved Kjekså i Hustadvika kommune. Planid i Hustadvika kommune er 202211, saksnummer er 2021/3382. Sweco Norge AS avdeling Molde er engasjert til å utarbeide planforslaget på vegne av forslagsstiller Hustadvika Panorama AS.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eiendom gnr/bnr 106/64 til bobilparkeringsplass med en servicebygning. Planområdet er ca. 18 dekar. Det ble gjennomført oppstartsmøte med Hustadvika kommune 23.11.2022 (se vedlagt referat fra møtet). Kommunen har avgjort at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Etter varslet oppstart vil plandokumentene utarbeides iht. plan- og bygningsloven. Fullstendig planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill til oppstartsvarselet sendes til Sweco Norge AS avd. Molde ved Andrine Kylling, innen 3. februar 2023 på epost eller pr post, med kopi til Hustadvika kommune.

Sweco:

E-post: andrine.kylling@sweco.no

Adresse: Storgata 42, 6412 Molde

Tlf: 98 88 38 18

Hustadvika kommune

E-post: postmottak@hustadvika.kommune.no.

Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om saken.

Kjekså planområde vist med stiplet linje i forhold til Bud.jpg - Klikk for stort bildeKjekså planområde vist med stiplet linje i forhold til Bud.jpg Kartverket Kjekså nærutsnitt.jpg - Klikk for stort bildeKjekså nærutsnitt.jpg Kartverket

Oppstartsmøte - Detaljregulering for Bud - Kjekså bobilparkering (PDF, 2 MB)

Planinitiativ revidert 10.11.22 - Kjekså bobilparkering, Hustadvika.pdf (PDF, 3 MB)