Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Aureosen - Strandheim hyttefelt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 25.11.2021, sak
33/2021.

Plankartet med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i denne artikkelen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til:

Hustadvika kommune, Plan og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til:
postmottak@hustadvika.kommune.no innen 12.02.2022.

Dokumenter:

Brev om offentlig ettersyn (PDF, 207 kB)
E-post korrespondanse med Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 339 kB)
Lengdeprofil (PDF, 428 kB)
Merknad - Aukra kommune (PDF, 36 kB)
Merknad - Beinset (PDF, 103 kB)
Merknad - Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 766 kB)
Merknad - Istad Nett (PDF, 487 kB)
Merknad - Kystverket (PDF, 614 kB)
Merknad - NVE (PDF, 182 kB)
Merknad - Statsforvalteren (PDF, 107 kB)
Merknad - SV (PDF, 70 kB)
Merknad - Vestad (PDF, 132 kB)
Oversiktskart Strandheim (PDF, 3 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Planforslag Strandheim 01.11.2021 (PDF, 1000 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 605 kB)
Samlet saksframstilling Strandheim (PDF, 2 MB)
Segelneset Geoteknisk rapport (PDF, 3 MB)
Sjekkliste ROS (PDF, 963 kB)
Tegnforklaring (PDF, 372 kB)
Uttale brannvesen (PDF, 180 kB)
Vannledning til Aureholmen (PDF, 87 kB)