Melding om vedtak - Detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 43/2022 detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård med planID 201734.

1. Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård datert 06.01.2021, sist endret 11.03.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.01.2021, sist endret 11.03.2022, vedtas.

2. Deler av reguleringsplan for Elnesvågen Sentrum Sør, vedtatt 18.10.2004 (planID 03127), Nedre Haukås Vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), Haukås Nedre – område J1, vedtatt 17.01.2011 (planID 09045) og Haukås Nedre – område B/BK 1-4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012) som blir berørt av ny detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård, panID 201734, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Romsdals Budstikke den 10.06.2022. 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 01.07.2022 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager må være begrunnet og sendes skriftlig til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen, eller på e-post til postmottak@hustadvika.kommune.no innen fristen.

Dokumenter i saken: