Melding om vedtak - Detaljregulering for Aureosen - Strandheim hyttefelt

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 45/2022 detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt med planID 201804.

Vedtak i kommunestyret:

Detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt, datert 01.11.2021, med tilhørende bestemmelser datert 01.11.2021, sist endret 31.03.2022, vedtas etter plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlagt følger dokumenter i saken.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Romsdals Budstikke den 10. juni. 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 01.07.2022 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager må være begrunnet og sendes skriftlig til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen, eller på e-post til postmottak@hustadvika.kommune.no innen fristen.

Dokumenter: