Melding om vedtak - Detaljplan for regulering av hytter på 084/014 Kleivhaugen, Farstad

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 46/2022 detaljplan for regulering av hytter på 084/014 Kleivhaugen, Farstad med planID 202003.

Vedtak i kommunestyret:

  1. Detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planID 202003 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
  2. Deler av reguleringsplan Farstad – Sandvika hytteområde med planId 03135 vedtatt 22.09.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planId 202003 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Vedlagt følger dokumenter i saken.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Romsdals Budstikke den 10.06.2022. 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 01.07.2022 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager må være begrunnet og sendes skriftlig til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen, eller på e-post til postmottak@hustadvika.kommune.no innen fristen.

Dokumenter: