Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet til kommuneplanens arealdel - Hustadvika kommune

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 2. februar 2021 (PS 8/2021):

1. Hustadvika kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-12, i tråd med vedtatt planstrategi.

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, datert den 21.1.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 og §§ 11-12 til 11-14. Høringsperioden er minst 6 uker.

Høringsfrist settes til 10. april 2021

Her finner du forslag til planprogram og saksframlegg:

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Rådhuset i Elnesvågen, på biblioteket i Elnesvågen og på Eide, her på hjemmesiden til Hustadvika kommune, og høringen kunngjøres i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

Det tas sikte på å gjennomføre folkemøter og andre arenaer for involvering og medvirkning til kommuneplanens arealdel høsten 2021. Da vil det bli anledning til å komme med innspill til arealdisponeringer.

Høringsinnspill

Dette er en høring og offentlig ettersyn av planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Alle som ønsker det, kan gi tilbakemelding på planprogrammet.  Innspillet skal være skriftlig og må ha fullt navn. Alle mottatte uttalelser legges frem for politisk behandling når planprogrammet skal godkjennes etter høringen. I saken vil det fremgå hvordan administrasjonen har vurdert hver enkelt merknad.

Innspill og merknader sendes skriftlig via vårt høringsskjema eller på postmottak@hustadvika.kommune.no 

Henvendelser og spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad.

Mobilnummer 900 16 385 og e-post linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no