Kunngjøring av offentlig høring og ettersyn – kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – Hustadvika kommune

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 28. mai 2020 (PS 30/2020) å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut til offentlig høring og ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsfrist er mandag den 10. august 2020

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Rådhuset i Elnesvågen, på biblioteket i Elnesvågen og på Eide, på hjemmesiden til Hustadvika kommune, og høringen kunngjøres i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

Forslaget som sendes på høring inneholder tekst og figurer. Endelig layout med bilder mv. vil utarbeides før planen legges fram for vedtak i kommunestyret i Hustadvika kommune. Det tas sikte på å legge fram samfunnsplanen for vedtak i september 2020.

Høringsinnspill

Alle som ønsker det, kan gi tilbakemelding på planforslaget. Innspillet skal være skriftlig og må ha fullt navn. Alle mottatte uttalelser legges frem for politisk behandling når planen skal godkjennes etter høringen. I saken vil det fremgå hvordan administrasjonen har vurdert hver enkelt merknad.

Innspill og merknader sendes skriftlig via vårt elektroniske søknadsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no.  

Henvendelser og spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad. Mobilnummer 900 16 385 og e-post linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no

Dokumenter:

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Mobil 900 16 385