Kommunal planstrategi - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok 30. januar 2020 (PS 3/2020) å legge forslag til kommunal planstrategi med prioriteringer ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1. Høringsperioden er 30 dager. Formålet med planstrategien er å sette fokus på hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen som organisasjon og samfunn.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å kunne prioritere mellom behov for ulike planer i perioden, og viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i perioden for å legge til rette for utvikling av framtidsrettede tjenester.

Hustadvika kommune er helt ny, og det er stort behov for planer som bidrar til ønsket utvikling av kommunen som organisasjon og samfunn. Vi skal i tillegg bidra til å oppfylle Norge sin forpliktelse med å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Høringsperiode:

31.01.2020-29.02.2020

Medvirkning:

Har du merknad til planen?

Send din uttale ved å klikke på denne lenken.

Aktuelle dokumenter:

Høringsutkast kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 759 kB)

Saksframlegg fra Formannskapet 30.01.2020 (PDF, 55 kB)

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Mobil 900 16 385