Innspill til kommuneplanens arealdel

Hustadvika kommune har satt i gang prosessen med å utarbeide kommuneplanens arealdel.

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret den 20. mai 2021 (PS 29/2021).

Her er lenke til planprogrammet:

Kommunen ønsker spesielt innspill knyttet til bolig og næring, jf. vedtatt planprogram. Det oppfordres til å fremme fortettingsinnspill, eller innspill som omhandler endring av områder som i dagens kommuneplan er satt av til utbyggingsformål, fremfor nye utbyggingsområder. Bolig- og næringsinnspill med nærhet til kollektivtrafikk, kommunesenteret og tettstedene ansees som spesielt interessante.

Det åpnes for innspill innenfor de tema som er nevnt i planprogrammet:

 • Areal og transportplanlegging
 • Boligbebyggelse
 • Næringsområder
 • Fritidsbebyggelse og reiseliv
 • Havner, fiskeriformål og småbåthavner
 • Tettstedsutvikling
 • Folkehelseperspektivet
 • Idrett- og friluftsliv
 • Gravsteder
 • Strandsone
 • Jordvern
 • Råstoffutvinning
 • Overvannshåndtering

Alle private innspill til arealdelen som ønskes vurdert skal sendes inn via dette skjemaet

Det er kun arealinnspill som har blitt konsekvensutredet (KU) som kan bli med i ny arealdel. Informasjonen som legges inn i skjemaet vil være forarbeidet til konsekvensutredningen. Arealinnspillet må fremmes i samråd med grunneier for området.

I skjemaet blir man bedt om å fylle ut dette:

 1. Forslagsstiller: Navn, adresse, e-post og telefonnr., eventuelt navn på den du kommer med innspill på vegne av
 2. Eiendommen som omfattes av innspillet, gnr/bnr.
 3. Informasjon om gjeldende arealbruk - hva er området satt av til i gjeldende kommuneplan og hva brukes det til i dag?
 4. Forslag til ny arealbruk - hva ønskes området brukt til? Beskriv eventuelt antall boliger, leiligheter, type næring, småbåthavner, annet formål med korte trekk
 5. Størrelse på arealet som blir omfattet av innspillet.
 6. Beskriv kjente forhold på eiendommen/arealet innen klima, natur, miljø og samfunnssikkerhet:
  • Hvilke miljøverninteresser, herunder grønnstruktur og friluftsliv, strandsone, kulturminner og kulturmiljø, verneverdier, natur- og landskapsverdier, turstier, biologisk mangfold og estetikk er det?
  • Landbruksinteresser og jordvern?
  • Samfunnssikkerhet og beredskap, om området er utsatt for flom/ras eller andre opplysninger som er aktuelle for en risiko- og sårbarhetsvurdering?
  • Forurensing og støy?
  • Klima?
 7. Beskriv forhold ved eiendommen/arealet innen disse samfunnsinteressene:
  • Hvilke teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp, overvann mm. er det i området? 
  • Barn og unges interesser, som nærhet til lekeområde, trafikksikker skoleveg mm.?
  • Sosial infrastruktur som nærhet til skole, barnehage og fritidstilbud, kollektivdekning?
 8. Opplysninger om andre forhold - suppler gjerne med informasjon om andre forhold som er av betydning for miljø og samfunn rundt tiltaket
 9. Vis avgrensing i kartet – lag et kartutsnitt som du laster opp i skjemaet

Her er lenke for kart over kommunen:

https://kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=1579&kartlag=1579::Regulering%20og%20Kommuneplan:Kommuneplan

Ta kontakt med kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad om du har spørsmål.

Frist for å komme med innspill er 10. desember.

  

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Mobil 900 16 385